Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi


Duman N., Sak R. , Şahin Sak İ. T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.1098-1127, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.33711/yyuefd.800925
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1098-1127

Özet

Bu araştırmanın amacı, farklı branşlardan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumlarının incelenmesidir. Tarama modelindeki bu araştırmanın örneklemini seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen farklı branşlardan 313 öğretmen oluşturmuştur. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu, Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanan verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi, Tek Faktörlü ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi gibi parametrik testler kullanılmıştır. Analizler sonucunda, öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri cinsiyetlerine, yaşlarına, kıdemlerine, öğrenim düzeylerine, sınıf mevcuduna, son bir yılda meslekleriyle ilgili bir eğitime/etkinliğe katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiş; ancak, branşlarına, okuldaki çalışma durumlarına (kadrolu-ücretli), eğitim kademelerine ve çalıştıkları sektöre (özel-devlet) göre öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları ise, öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, branşlarına, cinsiyetlerine, yaşlarına, kıdemlerine, çalışma durumlarına (kadrolu-ücretli), çalıştıkları kademeye, sektöre (özel-devlet) ve bir eğitime/etkinliğe katılma durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki tükenmişlik alt boyutları ile örgütsel sinizm tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

The aim of this study is to examine job burnout levels and organizational cynicism attitudes of teachers from different departments. This survey consisted of 313 teachers selected randomly. The data was collected through Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, Organizational Cynicism Scala and Personal Information Form and analyzed through parametric tests; The Independent Samples t-Test, One-way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient. Analysis showed that there were no statistically significant differences in job burnout levels of teachers based on their genders, ages, teaching experiences, educational levels, class size and if they attended a training program or activities related to their job last year but a statistically significant difference was found based on their department, how they worked (hourly paid or salaried), the age group they taught and the sector they worked (public or private). There was no statistically significant difference in organizational cynicism attitudes of teachers based on their educational levels but a statistically significant difference was found based on their department, genders, ages, teaching experiences, how they worked (hourly paid or salaried), the age group they taught, the sector they worked (public or private) and if they attended a training program or activities related to their job last year. Also, there was a statistically significant relationship between teachers’ job burnout levels and organizational cynicism attitudes.