A Review on the Tendencies of Articles Published in the Field of Teaching Turkish as a Foreign Language in Turkey


Creative Commons License

Kardaş M. N.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-12, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mevcut çalışmanın amacı Türkiye’de 2005-2019 yıllarında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

alanında yayımlanmış makale türündeki çalışmaların eğilimlerini (yıllara, yöntemlerine, konularına ve çalışma

grubu/evren-örneklem/materyaline göre dağılım) belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma

yöntemine uygun olarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın materyalini 2005-2019 yıllarında yayımlanmış ve tam

metnine ulaşılmış 582 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Makale Eğilim Belirleme Formu (MEBF) kullanılarak

elde edilen verilerin analizinde “betimsel analiz” teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 2013 yılından

sonra ilgili konuda yoğun araştırmaların yapıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda en çok çalışmanın yapıldığı yıl

2015 olurken, en az çalışmanın yapıldığı yılın 2006 olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda en çok kullanılan

araştırma yöntemi büyük bir oranla (%82) nitel yöntem olurken en az kullanılan yöntemin karma araştırma yöntemi(%6) olduğu görülmüştür. İncelenen makalelerde az çalışılan konular dinleme (%2,57) ve konuşma (%6,7) beceri alanlarındaki konular olurken yoğun olarak çalışılan konuların ise karma konular (%47,59) ve dil bilgisi (%24,57)ile ilgili konular olduğu belirlenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında en az çalışma ilkokul (%1,37) ve lise öğrencileri (%1,37) üzerinde yapılmıştır. Alandaki çalışmaların materyal (%47,93), kurs öğrencileri (%29,38) ve lisans öğrencileri (%11,51) üzerinde daha yoğun yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulgularından hareketle, alan araştırmacılarının sözlü iletişim becerileri üzerinde çalışma yapmaları önerilebilir. Araştırmacıların çalışmalarını karma ve nicel yöntemlere uygun yapmalarının alana katkı sağlayacağı söylenebilir.