Yetiştirici Koşullarında İvesi Koyunlarına Ait Döl Verim Ölçütlerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Şireli H. D., Tatar A. M., Turan M.

II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies, Batumi, Georgia, 26 - 28 July 2022, pp.286-294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batumi
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.286-294
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Research Some fertility and growth characteristics of Awassi sheep in two yield years were investigated in breeder conditions in Urfa. Lambing rate, infertility rate, birth type and distribution of lamb birth weight, sex and birth type were investigated from reproductive traits.

In the first year of the study, the lambing rate was 98.2%, 49.8% of the lambs were male, 50.2% were female, 91.2% were singles, 7.7% were twins and 1.1% were triplets, and the number of lambs per ewe was 1.04. In the same year, the average birth weight of male and female lambs was 4.86 kg and 4.59 kg; the mother's weight at birth was determined as 55.15 kg and 57.02 kg, in the same order. In the second year of the study, the lambing rate was 96.4%, 48% of the lambs were born male, 52% were female, 71.3% were singles, 26.9% were twins and 1.8% were triplets, and the number of lambs per born ewe was 1.17. . In the same year, the average birth weight of male and female lambs was 4.89 kg and 4.54 kg; mother's weight at birth in the same order; It was determined as 59.60 kg and 60.79 kg. As a result, when the reproductive traits were evaluated, it was found higher in the 2nd year than the 1st year, except for the lambing rate, in terms of the fertility traits. No significant difference was found in terms of lamb birth weight in terms of years, but a significant difference was found in terms of maternal weight at birth (P<0.01).

Keywords: Awassi, Fertility, Lambing rate, Infertility rate

ÖZET

Araştırma Şanlıurfa ilinde yetiştirici koşullarında İvesi koyunların iki verim yılına ait bazı döl verimi ve büyüme özellikleri incelenmiştir. Döl verimi özelliklerinden kuzulama oranı, kısırlık oranı doğum tipi ve büyüme özelliklerinden kuzu doğum ağırlığı cinsiyet ve doğum tipine göre dağılımı incelenmiştir. Araştırmanın ilk yılında kuzulama oranı %98.2, doğan kuzuların %49.8’i erkek, %50.2’si dişi, %91.2’si tekiz, %7.7’si ikiz ve %1.1’i ise üçüz doğmuş, doğan koyun başına kuzu sayısı 1.04 olmuştur. Aynı yıl erkek ve dişi kuzuların ortalama doğum ağırlığı ise 4.86 kg ve 4.59 kg; ananın doğumdaki ağırlığı ise aynı sırayla 55.15 kg ve 57.02 kg olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında ise kuzulama oranı %96.4, doğan kuzuların %48’i erkek, %52’si dişi, %71.3’ü tekiz, %26.9’u ikiz ve %1.8’i ise üçüz doğmuş, doğan koyun başına kuzu sayısı 1.17 olmuştur. Aynı yıl erkek ve dişi kuzuların ortalama doğum ağırlığı ise 4.89 kg ve 4.54 kg; ananın doğumdaki ağırlığı ise aynı sırayla; 59.60 kg ve 60.79 kg olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak döl verim özellikleri değerlendirildiğinde, döl verim özellikleri bakımından kuzulama oranı dışında 1. yıla göre 2. yılda daha yüksek bulunmuştur. Kuzu doğum ağırlığı bakımından yıllar açısından anlamlı bir farklılık bulunmamış, ancak ananın doğumdaki ağırlığı bakımından yıllar açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.01).

Anahtar Kelimeler: İvesi, Döl verimi, Kuzulama oranı, Kısırlık oranı