SMART CITY APPLICATIONS IN REDUCING THE EFFECTS OF NATURAL DISASTERS


İzci F., Yiğit S.

3rd INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Samsun, Turkey, 23 - 24 March 2023, pp.392-403

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.392-403
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Genel anlamda insan kontrolü dÕúÕnda geliúen do÷al afetler, sonuçlarÕ itibariyle büyük can ve mal kayÕplarÕna sebebiyet verebilmektedir. Günümüz itibariyle önleme noktasÕnda her ne kadar kayda de÷er bir etki yapÕlamazsa da, oluúturaca÷Õ yÕkÕmlarÕnÕn etkilerini azaltma konusunda sürekli bir arayÕú içerisinde olundu÷u bilinen bir gerçektir. Bu ba÷lamda bilgi ve iletiúim teknolojileri alanÕnda yaúanan baú döndürücü geliúmelerin do÷al afetlerinin etkilerinin azaltÕlmasÕnda önemli bir iúlev üstlenebilece÷ini söylemek mümkündür. Söz konusu geliúmelerin yaúandÕ÷Õ bu dönemde öne çÕkan yeni kavramlardan biri de “akÕllÕ kent” olgusudur. Literatürde üzerinde hemfikir olunan belirgin bir tanÕmÕ olmamasÕna karúÕn, “kentlerin daha etkin yönetilmesi” fikri, akÕllÕ kent kavramÕnÕn altÕnda yatan en önemli düúüncedir. Böylelikle insan hayatÕnÕ kolaylaútÕran uygulamalarla kent yaúamÕnÕ daha kaliteli, daha güvenli ve sürdürülebilir bir yönetim anlayÕúÕyla idare edilmesi amaçlanmaktadÕr. Mevcut teknolojik geliúmelerle eúanlÕ olarak geliúen akÕllÕ kent uygulamalarÕ kapsamÕnda deprem, sel, tsunami, yanarda÷ patlamasÕ, fÕrtÕna, hortum gibi do÷al afetlerin önceden bilinmesi ve buna yönelik önlem alÕnmasÕ büyük ölçekli can ve mal kayÕplarÕnÕn önüne geçebilece÷i öngörülmektedir. YakÕn zaman içerisinde tanÕk oldu÷umuz Kahramanmaraú merkezli 7,7 ve 7,6’lÕk deprem felaketleri bu tür çalÕúma ve uygulamalara ne denli ihtiyaç duyuldu÷unu bir kez daha ortaya çÕkarmÕútÕr. Bu çerçevede akÕllÕ kent kavramÕnÕn klasik uygulamalarÕnÕn kapsamÕnÕn geniúletilmesi ve bir bütün olarak toplumun güvenli÷ine yönelik uygulamalarÕn da sisteme entegre edilmesi bir ihtiyaç olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. ÇalÕúmada do÷al afetler konusunda bir literatür taramasÕ yapÕlarak akÕllÕ kent retori÷i çerçevesinde alÕnabilecek önlemler ile do÷al afetlerin etkilerinin azaltÕlmasÕ konusundaki rolü analiz edilmeye çalÕúÕlacaktÕr.