Konjenital maksiller Lateral diş eksikliğinde multidisipliner tedavi yaklaşımı


Alkan Ö., Kaya Y., ERTUĞRUL A. S.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.17, no.1, pp.130-134, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A female patient with four extracted premolar teeth and incomplete fixed orthodontic treatment was admitted to our clinic with the complaint of aesthetic loss due to current missing teeth. On clinical examination, unaesthetic gaps were observed in the upper dental arch due to congenital absence of tooth number 12. The goals of repeated orthodontic treatment with fixed appliances were closure of the gap in the region of tooth number 35, preparation of the space necessary to insert the implant in appropriate size in the region of tooth number 12, and improving smiling aesthetic by providing an ideal Angle Class I occlusion. After achieving treatment goals using orthodontic appliances, dental implant was inserted in the region of tooth number 12. Subepithelial connective tissue graft was used to provide soft tissue aesthetic around the implant. Following the completion of healing period, all implant- and tooth-supported ceramic restorations were completed using CAD/CAM system.  
 

4 premolar çekimli sabit ortodontik tedavisi tamamlanmamıG kadın hasta mevcut diG eksikliklerinin neden olduğu estetik kaybı Gikayeti ile kliniğimize baGvurmuGtur. Klinik muayenede 12 numaralı diGin konjenital eksikliği sonucunda üst diG arkında estetik olmayan boGluklar görülmüGtür. Sabit mekaniklerle birlikte tekrarlanan ortodontik tedavinin hedefleri; 35 numaralı diG bölgesindeki boGluğun kapatılması, 12 numaralı diG bölgesinde uygun boyuttaki implantın uygulaması için gerekli olan boGluğun hazırlanması ve ideal Angle Sınıf I oklüzyonun oluGturulmasıyla gülme estetiğinin iyileGtirilmesiydi. Ortodontik mekaniklerle birlikte tedavi hedeflerine ulaGılmasından sonra 12 numaralı diG bölgesine dental implant yerleGtirilmiGtir. Gmpant çevresi yumuGak doku estetiğinin sağlanılması amacıyla ise subepitelial bağ doku grefti kullanılmıGtır. GyileGme sürecinin tamamlanmasının ardından implant destekli ve diG destekli tüm seramik restorasyonlar CAD/CAM sistemi kullanılarak tamamlanmıGtır.