ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİSİ FARKINDALIKLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Kardaş M. N., Esendemir N., İl İ.

1. ULUSLARARASI ANADOLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1133-1140

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1133-1140
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalıĢmanın amacı, 5.sınıf öğrencilerinin; Türkçe dinleme farkındalıklarına iliĢkin baĢarılarını belirlemek ve aktif öğrenmenin dinleme farkındalığı baĢarısına etkisini ortaya koymaktır. Bu nedenle araĢtırma deneysel desenlerden ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Nicel verilerin analizinde nicel,analiz teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma gruplarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van Merkez Ġpekyolu Ġlçesi‘nde eğitimöğretim faaliyetini sürdüren bir devlet ortaokulunun 5. sınıfına devam eden 61 öğrenci oluĢturmaktadır. Deney ve kontrol grupları rastgele (random) belirlenmiĢtir. Buna göre 30 öğrenci deney grubunda, 31 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıĢtır. Öğrencilerin demografik ve akademik baĢarıları birbirine benzerdir. Deneysel uygulamalar sonunda aktif öğrenme tekniklerinin; Türkçe dinleme becerisi farkındalıklarının geliĢtirilmesinde Türkçe Öğretim Programı (2017) çerçevesinde yapılan etkinliklere nazaran daha baĢarılı sonuçlar verdiği belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçları, öğrencilerin Türkçe dinleme eğitiminde aktif öğrenme yöntemi tekniklerinin daha yoğun kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır Anahtar Sözcükler: Aktif Öğrenme, Dinleme Becerisi, Farkındalık