Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerde E-Belge Kullanımı ve Uygulamaları


Creative Commons License

Kara M., Yılmaz A. B.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.35, pp.253-269, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In today's world where the effects of globalization are felt in
many dimensions, it has become a necessity for businesses to use information
technologies more intensively because of the considerable increase in
information sharing due to the ease of accessing information. Along with the
developing technology, the methods of accounting transactions and activities have started to be changed in electronic environment. Accounting activities
carried out in electronic environment brought new applications together. The
latest examples of these applications are electronic books, electronic
invoices, electronic declarations and electronic signature applications. In our
work, electronic document applications will be examined.

Küreselleşmenin etkilerinin birçok alanda önemli boyutlarda
hissedildiği günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmadaki kolaylığa bağlı olarak
bilgi paylaşımının önemli ölçüde artması nedeniyle, işletmelerin bilişim
teknolojilerini daha yoğun olarak kullanması da bir zorunluluk haline
gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte muhasebe işlem ve faaliyetlerinin
yöntemleri değişerek, elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır.
Elektronik ortamda yürütülen muhasebe faaliyetleri ise yeni uygulamaları da
beraberinde getirmiştir. Bu uygulamaların en son örneği elektronik defter,
elektronik fatura, elektronik beyanname ve elektronik imza uygulamalarıdır.
Çalışmamızda elektronik belge uygulamaları incelenecektir.