Sındırgı Kırsal Yerleşiminin Logosunun Akademisyenler Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yağcı P. , Köroğlu A., Aktaş A. C.

. Kırsal Turizm Kongresi/nd International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.183

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183

Abstract

Rural areas are less developed communities due to limited resources and known as where the economy depends on agriculture, the population dense is less, the natural and traditional resources are dominant. The importance of them as well the other destinations in terms of tourism can’t be ignored. So, it is possible to say that they take place in tourism competitive environment as well. The represantatives of them must participate in branding efforts to increase their awareness so as to take an interest from the competition and create their own logos by using the products emerged from the branding efforts. In light of this information, it is aimed in this study to determine the academicians’ perception in view of logo designed after branding efforts of Sındırgı. A survey form is used in order to obtain the needed data for grasping the goal. A Statistical package program is used for data analysis. In result, that the majority of participants are male is determined and that the titles of participants are mostly Assistant Professors and Reseach Assistants is seen. When the general evaluations concerning the logo are examined, it comes out that the majority of participants have negative opininons. On the other hand, the presented recommendations by participants about changing the desing of logo emerge as to use smooth colours, to change the concept, to use different font and size, and to add different values belonging to the district.

Keywords: Branding, destination, rural area, rural tourism, logo.

Kırsal alanlar, ekonomisi tarım odaklı, nüfus yoğunluğu az, yerel halk üzerinde doğal ve geleneksel koşulların egemen olduğu ve belirli imkânlar açsından fazla gelişmemiş alanlar olarak kabul edilmektedir. Kırsal alanların da diğer destinasyonlar gibi turizm açısından önemi göz ardı edilememektedir. Bu nedenle kırsal alanlarında turizm rekabet ortamı içinde yer aldığı söylenebilmektedir. Kırsal alanların, kendi farkındalıklarını arttırarak rekabetten pay alabilmeleri için markalaşma çabaları içerisine girmeleri ve bu çabalar kapsamında ele alınan kendilerine özgü logolarını yaratmaları gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, kırsal bir alan olan Sındırgı (Balıkesir ilçesi)’nın markalaşma çabaları sonucunda oluşturduğu logosuna ilişkin akademisyen algılarını belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda veri elde etmek için anket formu kullanılmıştır. Veri analizinde istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların çoğunluğunun erkek olduğu belirlenmiş, ağırlıklı olarak Yrd. Doç. Dr. ve Arş. Gör. unvanına sahip oldukları görülmüştür. Logoya ilişkin genel değerlendirmeler incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun logoya yönelik olarak olumsuz görüş bildirdiği dikkat çekmektedir. Katılımcılar tarafından logoda yapılabilecek değişiklikler noktasında sunulan önerilerde ise, renklerin yumuşatılması, tasarımın değiştirilmesi, yazı tipi ve boyutunda değişikliğe gidilmesi ve yöreye özgü farklı değerlerin logoya dahil edilmesi gibi noktalar öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon, kırsal alan, kırsal turizm, logo, markalaşma.