Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Kişilik ve Psikolojik Özellikler ile Benlik saygısının İncelenmesi


YÜNCÜ Z., Kaya Z. , KARACA R., AYDIN C.

50. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, cilt.25, ss.35-36

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 25
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.35-36

Özet

PB-022 Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Kişilik ve Psikolojik Özellikler ile Benlik Saygısının İncelenmesi Zeki Yüncü1 , Zöhre Kaya2 , Rengin Karaca3 , Cahide Aydın1 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, EGEBAM, İzmir 2 İzmir İli Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir 3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, İzmir AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Madde Kullanım Bozukluğu (MKB) olan ve olmayan ergenlerin kişilik özellikleri, benlik saygısı ve psikolojik semptomları arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu özelliklerin sosyodemografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. YÖNTEM: Betimsel ve karşılaştırmalı olan bu araştırma, 14-20 yaş aralığında bulunan 62 MKB olan ve 62 MKB olmayan toplam 124 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma verileri, Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 15.0 paket program kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<.05 olarak kabul edilmiştir. BULGULAR: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, MKB olan ergenlerin, MKB olmayan ergenlere oranla yumuşak başlılık (p<.05), özdenetim/sorumluluk (p<.001) ve gelişime açıklık (p<.01) kişilik boyutlarındaki puanlarının daha düşük olduğu, bunun yanısıra duygusal tutarsızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur p<.001). MKB olan ergenlerin benlik saygısı MKB olmayan ergenlerden daha düşük (p<.001); anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puanları ise daha yüksektir (p<.01). TARTIŞMA VE SONUÇ: MKB olan ve olmayan ergenlerin kişilik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu, MKB olan ergenlerin benlik saygısının daha düşük ve psikolojik semptomlarının daha yoğun olduğu görülmüştür. Bu bulgular literatürle uyumlu bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Madde kullanım bozukluğu, kişilik özellikleri, benlik saygısı, psikolojik semptomlar