BİYOGRAFİ ESERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ GÜVEN DUYGUSUNUN GELİŞİMİNE ETKİSİ


Aydın E., Kaya M.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.11, no.2, pp.777-792, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada, biyografi eserlerinin ortaokul öğrencilerinin öz güven

duygusunun gelişimine etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Karma araştırma

yöntemlerinden biri olan açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Bu bağlamda

araştırmanın nicel sürecinde, ön-test ve son-test kontrol gruplu yarı deneysel

desen kullanılmış; nitel sürecinde ise yazılı görüşmeler yapılmıştır. Araştırma,

ortaokul 6. sınıfta okuyan 20’si deney, 21’i ise kontrol grubunda olmak üzere

41 öğrenci ile yürütülmüştür. 8 haftalık uygulama süreci olan bu araştırmanın

nicel verileri, Piers ve Harris tarafından geliştirilen, Öner (1996) ve Çataklı

(1985) tarafından Türkçeye uyarlanan Öz-Kavram Ölçeği (Öz Güven Ölçeği)

ile; nitel verileri ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yazılı görüşme formu

ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri, t-testi ve karışık ölçümler için iki

yönlü ANOVA; nitel verileri ise içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Araştırmanın nicel analizi sonucunda biyografi kitapları okuyan deney grubu

öğrencilerinin öz güven puanlarının diğer kitapları okuyan kontrol grubu

öğrencilerinin öz güven puanlarına göre son-testte daha yüksek olduğu tespit

edilmiştir. Araştırmanın nitel sonucunda ise öğrenciler, biyografi eserleri

okuduktan sonra başarılı olma isteklerinin arttığını; azim, gurur ve mutluluk

gibi duygularının oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrenciler, ünlü kişilerin

hayatlarından etkilenerek onlar gibi olmayı, çalışkan ve tanınır olmayı, pes

etmemeyi, başarıya giden yolda engelleri ortadan kaldırmayı istediklerini ve

biyografi eserleri okuduktan sonra öz güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Biyografi, öz güven, ortaokul öğrencileri.