Bir Çocuk Psikiyatri Ayaktan Tedavi Ünitesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi


Creative Commons License

çeri v., özer ü., Layık M. E., ay iz f. b.

Van Tıp Dergisi, vol.25, no.4, pp.520-526, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.520-526
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: The study aimed to make a semi-structured evaluation of children and adolescents who applied to child psychiatry outpatient clinic of a hospital and to identify psychiatric disorders in this group. Material and Method: The sample is constitued by 118 children (7-12 years) and 103 adolescents (13-17 years) between ages 7-18 years, who applied to the outpatient clinic between February-April 2015, with the exclusion of children who apply for legal reporting about children?s health status. Psychopathologies in children and adolescents were evaluated by detailed psychiatric examination, along with “Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL)”. Results: Mean age was found as 11.8±3.0 years, and the majority of the sample was formed (60.2%) by boys. Almost half of the sample (47%) had at least two psychiatric comorbidities. The most prevalent psychiatric disorders were Attention deficit hyperactivity disorder (35.5%), specific phobias (27.6%), other anxiety disorders (19.5%), oppositional defiant disorder (18.6%), depression (17.6%), obsessive compulsive disorder (14.9%), tic disorders (10.9%), enuresis nocturna (9.5%), and post-traumatic stress disorder (5%) respectively. Attention deficit hyperactivity disorder (P=0.020) and oppositional defiant disorder (P=0.003) were more common among boys, while specific phobias (P=0.010) and other anxiety disorders (P=0.049) were more prevalent among girls. No psychopathology was observed in 47 (21.3%) children and adolescents. Conclusion: Our results showed male dominancy in applications to our outpatient clinic. Anxiety disorders were more prevalent among girls while attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder were more prevalent among boys. Comorbidity rates were also high. Key Words: Child and Adolescent Mental Health, Psychopathology, Psychiatric Evaluation, KSADS

Amaç: Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi ve bu grupta gözlenen psikiyatrik bozuklukların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini Şubat-Nisan 2015 döneminde ilgili kurumun Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine sağlık kurulu raporu talebi dışında başvuran 7-17 yaş aralığında 118 çocuk (7-12 yaş) ve 103 ergen (13-17) oluşturmaktadır. Çocuk ve ergenlerdeki psikopatoloji, psikiyatrik görüşmede “Duygulanım Bozuklukları ve S izofreni Görüs me Çizelgesi - S imdi ve Yas am Boyu S ekli- Türkçe Uyarlaması” kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 11.8±3.0 olan örneklemin çoğunluğu erkek çocuklarından (%60.2) oluşmakta ve neredeyse yarısında (%47) en az iki psikiyatrik eş tanı bulunmaktaydı. En sık gözlenen psikiyatrik bozukluklar sırasıyla; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (%35.5), özgül fobiler (%27.6), diğer anksiyete bozuklukları (%19.5), karşıt olma karşı gelme bozukluğu (%18.6), depresif bozukluk (%17.6), obsesif kompülsif bozukluk (%14.9), tik bozuklukları (%10.9), enürezis noktürna (%9.5) ve travma sonrası stres bozukluğu (%5) olarak bulunmuştur. Özgül fobi (P=0.010) ile diğer anksiyete bozukluklarının (P=0.049) kızlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (P=0.020) ile karşıt olma karşı gelme bozukluğunun (P=0.003) ise erkeklerde daha sık olduğu belirlenmiştir. Polikliniğe başvuran 47 (%21.3) çocukta ise herhangi bir psikopatoloji saptanmamıştır. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, erkek çocuklarının polikliniğimize daha çok başvurduklarını, başvuran çocuklarda psikiyatrik tanıların çeşitlilik gösterdiğini, anksiyete bozukluklarının kızlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt olma karşı gelme bozukluklarının ise erkeklerde daha sık olduğunu ve eş tanı sıklıklarının da oldukça yüksek seyrettiğini göstermiştir. Anahtar Sözcükler: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Psikopatoloji, Psikiyatrik Değerlendirme, KSADS