OPINIONS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL ON INDEPENDENT AUDIT: TRA2 REGION PRACTICE


Öztürkçü Akçay A.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.287-313, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, TRA2 bölgesi olarak addedilen Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyetlerini sürdüren muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetime ilişkin görüşlerini ve bu görüşlerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe, faaliyet gösterilen il değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Birincil veri toplama yönteminin kullanıldığı çalışmada, TRA2 bölgesinde mesleklerini icra eden 96 meslek mensubuna anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 26.0 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin analiz edilmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey’s testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, meslek mensuplarının çoğunun bağımsız denetçi belgesine sahip olmadığı, bağımsız denetçilik ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı ve KGK tarafından düzenlenen eğitimlere katılmayı düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, meslek mensuplarının bağımsız denetime yönelik görüşlerinin yaş, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe değişkenlerine göre farklılaşmadığı; ancak bağımsız denetim uygulamaları ve bağımsız denetim uygulamalarındaki sorunlara ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve faaliyet gösterilen il değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna varılmıştır.