DENEYSEL DİYABET MODELİ OLUŞTURULAN RATLARDA GEBELİK SÜRESİNCE HİPOKAMPUSTA PİRAMİDAL NÖRON SAYISINDAKİ DEĞİŞİMİN STEREOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ


Yıldız A., Rağbetli M. Ç. , Çölçimen N.

VAN ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 25 July 2020, pp.85-86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-86
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Diyabetes mellitus, dünya çapında hızla artan insülin eksiklii ya da insülin direnci sebebiyle oluan karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozukluu ile belirgin yüksek mortalite ve morbiditeye sahip endokrin ve metabolik bir hastalıktır. Birçok organ ve doku üzerinde uzun dönemde olumsuz etkiler oluturmaktadır. Hipokampustaki nöronal sistem üzerinde de etkileri olduu çalımalarda gösterilmitir. Bizde çalımamızda Diyabetes mellitus oluturulan ve normal sıçanlarda, gebelik döneminin her trimesterinde hipokampustaki piramidal nöron sayısında meydana gelen deiimin stereolojik yöntemlerle incelenmesi amaçlandı. Bunun için sıçanlar rastgele olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubu (n:18), Diyabetes Mellitus grubu; Streptozotosin (STZ) ile deneysel diyabet oluturulan (n:18). Diyabetes mellitus grubuna tek doz fresh olarak hazırlanan 45mg/kg Streptozotosin intraperitoneal (i.p) olarak uygulandı. Kontrol grubuna herhangi bir ilem uygulanmadı. Uygulamadan 3 gün sonra her iki gruptaki sıçanlar tartıldı ve kuyruktan açlık kan ekeri deerleri ölçüldü, her iki parametre kaydedildi. Diyabet grubunda açlık kan ekeri deeri 200mg/dl üzerinde olanlar diyabet olarak kabul edildi. Vaginal smear ve vaginal plak izlemi yapılarak gebelik tesbiti yapıldı. Gebelik trimester dönemleri olan 7, 14 ve 21. günlerde anestezi altında sıçanlardan beyin dokuları çıkarılarak rutin ıık mikroskopik histolojik takip yapıldı. Bütün gruplardaki hayvanlar için sayısal younluk hesaplaması amacıyla fiziksel disektör kesitleri 5 μm kalınlıında her altıncı kesit olmak üzere toplam bekesit alındı. Nöron sayımı için tüm kesitler Hematoksilen & Eozin ile boyandı. Iık mikroskopunda incelenerek, fotoraflandı. Stereolojik incelemede tarafsız sayım çerçevesi ile hücre sayımı yapıldı. statistiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı. Stereolojik hesaplamalar sonucunda diyabet ve kontrol grupları arasındaki hipokampal nöron sayısında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu (p<0.05). Ancak trimesterler arasında gruplarda herhangi bir istatistiksel fark bulunmadıı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, gebelik, hipokampus, stereoloji, streptozotosin