Our anesthesia practices outside the operation room: Evaluation of 528 patients


Creative Commons License

Çeğin M. B., Soyoral L., Yüzkat N., Kılıç M., Kurt N., Göktaş U.

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.6, no.2, pp.150-153, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Clinical and Experimental Investigations
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.150-153
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this research, we aimed to present the latest data of a medical faculty’s outpatient anesthesia applications. Methods: The patients of the adult and pediatric cardiology, gastroenterology and radiology departments, applied with anesthesia outside of the operation room, were examined. The cases were analyzed in terms of age, sex, ASA, appliance and recovery duration, intensive care need, smoking history. Results: 528 patients were administered with anesthesia during outpatient anesthesia applications. 336 (64%) of the patients were women and 192 (36%) of them were men. The mean ages of all the patients were 29.6±20.6year. years in outpatient anesthesia. The mean anesthesia administration duration of all the patients were defined as 22.57±11.76 min. The shortest processing time took place during gastroscopy (13.2±8.66min) and the longest processing time took place during balloon valvuloplasty (67.9±18.4). The mean recovery duration was found as 10.1±7.26min. Conclusion: The outpatient anesthesia applications are similar to the applications in operation rooms in terms of the risks. The anesthesiologist should carry out a good preoperative evaluation for the increasing number of outpatient anesthesia applications and appropriate physical conditions should be provided

Amaç: Bu çalışmada bir tıp fakültesi hastanesinin dış anestezi uygulamalarına ait son 2 yıllık verilerini sunmayı amaçladık. Yöntemler: Erişkin ve pediatrik kardiyoloji, gastroenteroloji ve radyoloji anabilim dallarına ameliyathane dışında anestezi verilen hastaları incelenmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, ASA, girişim nedeni, yoğun bakım ihtiyacı, sigara öyküsü açısından incelendi. Bulgular: Dış anestezi uygulamalarında 528 olguya anestezi verildi. Bu olguların 336 (%64)’sı kadın, 192 (%36)’si erkek idi. ADA verilen tüm vakaların yaş ortalamaları 29,6±20,6yıl idi. Olguların ortalama anestezi uygulama süresi 22,57±11,7dk olarak bulundu. En kısa işlem süresi gastroskopi (13,2±8,6dk) sırasında, en uzun işlem süresi balon valvuloplasti (67,9±18,4dk) sırasında gerçekleşti. Olguların ortalama derlenme süresi 10,1±7,2dk olarak bulundu. Sonuç: Dış anestezi uygulamaları taşıdığı riskler açısından ameliyat odasındaki uygulamalarla benzerdir. Anestezist gün geçtikçe sayısı artan dış anestezi uygulamaları için iyi bir preoperatif değerlendirme yapmalı ve bu alanlarda uygun fiziksel koşulları sağlanmaya çalışılmalıdır.