Evaluation of the Relationship Between Nurses and Midwives Self-Efficacy Perceptions and Infant feeding Attitudes


Creative Commons License

Sir Ö.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.31, pp.433-440, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: This research was conducted to determine the relationship between self-sufficiency perceptions and infant nutrition attitudes of nurses and midwives working in a training and research hospital. Material and Method: The research was descriptive and conducted between February and June 2021. It was conducted on 285 female nurses and midwifes in a hospital of eastern Turkey. "Socio-demographic Questionnaire Form", "General Self-Efficacy Scale" and "Lowa Infant Feeding Attitude Scale" were used in data collection. Number, percentage, mean, Mann Whitney U test, One-Way Anova, Kruskall Wallis and Spearman correlation test were used in data analysis. Result: 33.7% of nurses and midwives were in age between 31-35, 58.6% had moderate income status, 62.1% were married, 84.9% were not pregnant and 46.3% did not have children. The scale average score of nurses and midwives self-sufficiency was 49.00±7.70. The scales of Initiative, Persistence and Effort subdimensions were 20.72±6.70, 16.04±2.71, and 11.32±2.35 respectively. The average score of the infant nutrition attitude scale was 72.68±7.87. It was found that there was a negative significant relationship between the genaral self-sufficiency scale and the scores of the Lowa Infant Feeding Attitude Scale (r =-0.124, p <0.05). Conclusion: An increase in self-sufficiency perceptions of nurses and midwives negatively affects the attitude of infant nutrition. Key words: Breastfeeding, Nurse midwives, Self efficacy

Amaç: Bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşire ve ebelerin öz-yeterlilik algıları ile bebek beslenme tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türdedir ve Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Türkiye’nin doğusunda bir hastanede çalışan 285 kadın hemşire ve ebe ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında “Sosyo-demografik Bilgi Formu”, “Genel Öz-Yeterlilik Ölçeği” ve ‘‘Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskall Wallis ve Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşire ve ebelerin %33,7’sinin 31-35 yaş aralığında olduğu, %58,6’nın gelir durumunun orta düzeyde olduğu, %62,1’nin evli olduğu, %84,9’nun gebe olmadığı ve %46,3’ünün çocuk sahibi olmadığı görülmektedir. Hemşire ve ebelerin Öz-Yeterlilik Ölçeği puan ortalaması 48,99±7,70’dir. Ölçeğin alt boyut puan ortalamaları sırasıyla Başlama 20,71±6,70, Yılmama 16,03±2,71, Sürdürme Çabası 11,32±2,35’dir. Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği puan ortalaması 72,68±7,87’dir. Öz-Yeterlilik Ölçeği toplam puanı ve Başlama alt boyutu ile Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği puanları arasında negatif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır (r= -0.124, p<0.05). Sonuç: Hemşire ve ebelerin öz-yeterlilik algılarının artması bebek beslenmesi tutumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Anahtar sözcükler: Emzirme, Hemşire ebeler, Öz yeterlilik