SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINDA ETİK DAVRANIŞ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Creative Commons License

Çakmak S.

Bilimsel Eksen-Scientific Axis-Научный Меридиан/Yıl-Year-Год 2020Sayı-Number-Число 31, ss.118-133, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Bilimsel Eksen-Scientific Axis-Научный Меридиан/Yıl-Year-Год 2020Sayı-Number-Число 31
  • Sayfa Sayıları: ss.118-133

Özet

Sosyal Bilimler Türk Halkbilimi / Türk Halk Edebiyatı Alanı Tez Danış-manları / Tez Öğrencileri Yazılı Mülakat Görüş Bildirme ve Değerlendirme Sonuçları ortaya çıkan çalıĢma; Türkiye ‟deki akademik yayınlar-da son yirmi yıldır etik ile ilgili araĢtırmaların gittikçe artmasının nedenlerinden birinin artan yayınlarla birlikte ciddi etik ihlallerin de artmış olmasından kay-naklı sorgulamak ve nedenlerine değinmek amaçlı hazırlanmıĢtır. Toplum-sal / sağlık ortamında üretkenliğin durağanlamasına sebep olan etik ihlali ile ilgili her geçen gün daha ciddi uygulamalar alınmakta ve sorun olarak tartıĢılmak-tadır. Tespit edilen sorunlar / çözüm önerileri ilgili bilgilendirmeler kurumlar tarafından yayınlanmaktadır. Buna rağmen çalıĢmada soruları cevaplayan da-nıĢman ve ciddi derecede etik problemlerle karĢılaĢıldığını belirtmek-tedirler.Random tekniğiyle ankete cevap verenler; Halkbilimi/Halk Edebiyatı ala-nında öğretim veren, Türkiye‟nin 11 ilindeki 15 farklı üniversitede görevli 9 danıĢman ile öğrenim gören 14 öğrenciye sorulmak kaydıyla etik yakla-Ģım/davranıĢ ile ilgili anket cevaplandırılmıĢ, görülen sorunlar tespit edilmiĢ ve çözüm önerileri cevaplar göz önüne alınarak tasarlanmıĢtır. Büyük zahmetlerle hazırlanan fakat YÖK Tez aramaları dıĢında görülmeyen lisansüstü tez çalıĢma-larının birçoğunun yayınlanmadan enstitü raflarında kaybolup gittiğini belirten öğrencilere etik yaklaĢım/davranıĢ ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri verilen cevaplar minvalinde yorumlanarak sunulmuĢtur.