KONUŞMA EĞİTİMİ


Creative Commons License

Kardaş M. N. (Editor)

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: PEGEM AKADEMİ
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sözlü iletişimin temel ögesini konuşma oluşturmaktadır. Konuşma bireyler ve birey-toplum arasında gerçekleşen en önemli bildirişim şeklidir. Duygu, düşünce ve bilgilerin sözel olarak aktarılmasına dayanan konuşma, doğal süreç içerisinde temel düzeyde edinilen ve eğitimle geliştirilebilen bir dil becerisidir.

Bir anlatma becerisi olan konuşma, çağlar boyunca kişi ve toplumların ilişki ve etkileşimlerini düzenleyen en önemli etkenlerden biri olagelmiştir. Sesli ve görüntülü iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte konuşmanın bildirişimdeki önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerinde büyük işlev gören konuşma becerisinin düzenli ve etkili eğitimle geliştirilmesi üzerinde önemle durmak gerekmektedir.

Eğitim-öğretimin her kademesinde bireylerin konuşma becerilerindeki eksik veya yanlışlıkların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması, sağlıklı iletişim becerisine sahip bireylerden müteşekkil bir toplum inşa edebilmek için gerekli ve önemlidir. Nitekim konuşma eğitim-öğretim faaliyetlerinin de temelini oluşturmaktadır.

Etkili konuşma becerisine sahip bireylerin yaşadıkları çok değişkenli ortamlarda sağlıklı ilişkiler kurmakta daha başarılı oldukları bilinmektedir. Sosyal ortamlarda kendini doğru ve etkili ifade eden, dinleten bireylerin yaşamdan lezzet aldıkları, mutlu ve huzurlu oldukları gözlemlenmektedir. O halde eğitimcilere düşen en önemli görev, bireylerin konuşma becerilerini öğrenen odaklı etkinliklerle geliştirmektir.

Amaca uygunı iletişim kurmanın, başarmanın, mutlu olmanın anahtarı olan konuşma ve eğitimi üzerinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde de özenle durulmalıdır. İlk ve orta öğretimde öğrencilere etkili konuşma eğitimi vermenin ön koşulu etkili konuşma becerisine sahip öğretmenler yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirme sürecinde eğitimin önemli ayaklarından biri amaca hizmet eden kaynak eserlerdir.

İncelemekte olduğunuz eser üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarında verilen konuşma eğitimine katkı sunmak üzere farklı üniversitelerde görev yapan alan uzmanı akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Türkçe Öğretmenliği lisans programında yer alan “konuşma eğitimi” dersinin güncel müfredatı da dikkate alınarak hazırlanan eser zengin bir içeriğe sahiptir.

On dört bölümden oluşan eserde; “Konuşma eğitimiyle ilgili temel bilgiler”, “Türkçe öğretim programlarında konuşma eğitimi”, “Konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları”, “Konuşma-bellek sözvarlığı ilişkisi”, “Beden dili ve unsurları”, “Konuşmada bürün olgularının üretimi ve işlevi”, “Konuşma bozuklukları”, “Konuşma kaygısı ve çözüm yolları”, “Etkili konuşmalar için öneriler”, “Konuşma türleri”, “Konuşma becerisine yönelik eğitim ortamları”, “Konuşma yöntem ve teknikleri”, Konuşma eğitiminde ölçme-değerlendirme”, “Konuşma etkinlikleri tasarlama” konuları işlenmiştir.Eser farklı üniversitelerde görev yapan alan uzmanları tarafından hazırlandığı

için bölümler arasında farklı üslup ve yaklaşımlar söz konusudur. Yazıların

özgünlüğünü korumak amacıyla üslup ve yaklaşım birliğinin sağlanması yoluna

gidilmemiştir. Bu yönüyle eserin her bölümü kendi içinde bağımsız olarak da

okunabilecek bir nitelik taşımaktadır.

Eserin başta Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adayları olmak

üzere; Türkçe öğretmenlerinin, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında

Türkçe konuşma eğitimi veren akademisyenlerin, Türkçe öğrenme ve öğretmeye

gönül vermiş tüm Türkçe sevdalılarının bu yöndeki ihtiyaçlarına büyük ölçüde

cevap vereceği inancındayız.

Çalışmanın eksiklerinin olduğu muhakkaktır. Siz değerli okuyuculardan ricamız;

ilk baskısı yapılan eserle ilgili gözlemlerinizi, deneyimlerinizi, tespit ettiğiniz

eksikleri tarafımıza iletmenizdir. Sizlerin tespitleri, görüş ve önerileri esere

katkı sunacaktır. Çalışmanın meydana gelmesinde emeği geçen alan uzmanlarına,

eseri incelemekte olan siz değerli okuyuculara, eseri özenle baskıya hazırlayan Pegem

Akademi çalışanlarına içten teşekkürler…

Editör

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ

ORCID No: 0000-0001-6732-7815

Eylül 2020