SILENT DANGER MYCOTOXINS AND THEIR BIOLOGICAL DETOXIFICATION


Levendoğlu T., Aksu T.

5. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Kars, Turkey, 17 - 19 February 2023, pp.356-357

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.356-357
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Food-borne health problems are increasing day by day, and physical, chemical and biological risks that threaten food and feed safety are emerging. These risks are not only threaten human and animal health, but also cause serious economic losses. Biological hazards are the group that needs much more attention among these risk groups. Pathogenic bacteria, viruses, parasites, molds and fungi, which are defined as microbiological risk groups in particular, are organisms with a high potential for contamination, rapid spread to large areas, and deadly. Among these dangers, mycotoxins, a toxic secondary metabolite produced by organisms of the fungal kingdom, which can cause disease and death in both humans and animals, have an important place. Although it differs according to the countries in order of importance, the most important mycotoxins are Aflatoxins and Zeralenone (ZEA), the most common being Aflatoxin B1 (AFB1); Trichothecenes, Ochratoxins (OTA) and ergot alkaloids, the most common being  Deoxynivalenol (DON) and T-2 toxin (T-2). the most important mycotoxins are Aflatoxins and Zeralenone (ZEA) [the most common are Aflatoxin B1 (AFB1)], Trichothecenes, Ochratoxins (OTA) and ergot alkaloids [the most common are Deoxynivalenol (DON) and T-2]. Increasing interest in preventing mycotoxin formation and/or reducing the effect of mycotoxin contamination in foods and feed raw materials has led scientists to focus on the biotransformation of mycotoxins and their detoxification by reducing their bioavailability by adsorption. In recent years, physical and chemical detoxification methods of mycotoxins have negative effects on the nutritional quality of both food and animal feed, cause loss of nutrients, and cannot be applied due to their negative effects on human and animal health. Again, these methods are difficult to implement, require an expensive investment, and the organoleptic and physical disorders they create in feed have led researchers to reliable and successful biological detoxification methods that do not have any negative effects on human and animal health. In this study, it is aimed to compile studies on the biological detoxification of mycotoxins. A review of studies using these biological methods, primarily lactic acid bacteria, other probiotic bacteria, yeasts, protozoa and other toxin-binding microorganisms is presented. 

Gıda kaynaklı sağlık problemleri her geçen gün artarak, gıda ve yem güvenliğini tehdit eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler karşımıza çıkmaktadır. Bu riskler, insan ve hayvan sağlığını tehdit etmenin yansıra ciddi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Biyolojik tehlikeler, bu risk grupları içerisinde çok daha fazla dikkat edilmesi gereken gruptur. Özellikle mikrobiyolojik risk grupları olarak tanımlanan patojen bakteriler, virüsler, parazitler, küf ve mantarlar bulaşma, geniş bölgelere hızlı yayılma ve ölümcül olma potansiyeli yüksek canlılardır. Bu tehlikeler arasında mantar krallığının organizmaları tarafından üretilen, toksik bir ikincil metabolit olan hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalık ve ölüme neden olabilen mikotoksinler önemli bir yere sahiptir. Önem derecesine göre ülkelere bazında farklılıklar göstermekle birlikte birinci derecede önemli mikotoksinler, Aflatoksinler ve Zeralenon (ZEA) [en yaygın olanları Aflatoksin B1 (AFB1)], Trikotesenler, Okratoksinler (OTA) ve ergot alkaloitleridir [en yaygınları Deoxynivalenol (DON) ve T-2 toksin (T-2)]. Gıdalar ve yem ham maddelerinde mikotoksin oluşumunu engellemek ve/veya mikotoksin bulaşıklığının etkisini azaltmaya yönelik artan ilgi bilim adamlarını mikotoksinlerin biyotransformasyonu ve adsorbsiyon yoluyla biyoyararlanımının azaltılarak detoksifikasyonu konularında odaklanmaya yöneltmiştir. Son yıllarda mikotoksinlerin fiziksel ve kimyasal detoksifikasyon yöntemlerinin gerek gıda gerekse hayvan yemleri besin kalitesi üzerine olumsuz etkileri olmakta, besin madde kaybı oluşturmakta, insan ve hayvan sağlığı üzerine olumsuz etkileri nedeniyle uygulanamamaktadır. Yine bu yöntemlerin uygulama zorluğu, pahalı bir yatırımı gerektirmesi ve yemdeki oluşturdukları organoleptik ve fiziksel bozukluklar araştırmacıları, insan ve hayvan sağlığına karşı olumsuz herhangi bir etkisi bulunmayan güvenilir ve başarılı olan biyolojik detoksifikasyon yöntemlerine yöneltmiştir. Bu araştırmada, mikotoksinlerin biyolojik detoksifikasyonu ile ilgili çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır. Bu biyolojik yöntemlerle, başta Laktik asit bakterileri olmak üzere diğer probiyotik bakteriler, mayalar, protozoonlar ve toksin bağlayıcı diğer mikroorganizmalar kullanılarak yapılan çalışmalardan bir derleme sunulmuştur.