5. SINIF DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN 2019 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Kaya M., Yüce D.

USBİLİM 1. Uluslararası Eğitim, Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 14 - 16 May 2021, pp.31-32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-32
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Eğitim-öğretim sürecinin en önemli materyallerinden biri ders kitaplarıdır. Ders kitapları aracılığı ile programda yer alan amaçların kazandırılması hedeflenmektedir. Belirtilen amaçların gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan ders kitaplarındaki metin ve diğer unsurların birtakım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda metin seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler Türkçe Öğretim Programında (2019) belirtilmiştir. Bu araştırmada 5. sınıf ders kitaplarındaki metinlerin 2019 Türkçe öğretim programına göre metinlerde bulunması gereken nitelikler bakımından uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul ettiği ve yürütmeye koyduğu 5. sınıf ders kitabı oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda kitaplardaki metinlerin genel olarak belirtilen ölçütleri taşıdığı, bazı metinlerin alanda yaygın kabul görmüş yazarlardan ve eserlerden alındığı, metinlerinden bazılarının edebi ve estetik açıdan yeterli seviyede olmadığı, bazı kelimelerin günümüz kelimeleriyle değiştirildiği, eğitsel yönden uygun olmayan bazı olumsuz iletilerin yer aldığı ve yazarların hakkında yazılan biyografilerin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar 5. sınıf ders kitabında yer alan metin niteliklerinin genel olarak 2019 Türkçe Öğretim Programındaki (2019) metin niteliklerine uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlardan hareketle birtakım öneriler sunulmuştur Anahtar Kelimeler : Türkçe Ders Kitabı, 2019 Türkçe Öğretim Programı, Metin