A Review on Social Trust Levels of Theology Faculty Students


İnan A.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, pp.2691-2712, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The concept of trust which has occupied an important place in the social capital literature in recent years is accepted as an important factor in social relations and social integrity. Individuals’ social trust level has sort of characteristics reflecting the trust level in society. Factors such as how individuals trust each other, whether they are sincere in their favours or not and their social belonging level help to determine individuals’ social trust level. With such questions, it was tried to determine the social trust level and it was preferred to investigate young individuals who are considered the future of society and are also considered the middle generation in the social sense. The research data are based on the results of a questionnaire which was applied to 850 freshman and senior students in Ankara, Ataturk, Dicle and Dokuz Eylul Theology Faculties, who were selected via the purposeful sampling method. According to the findings of the research; it was determined that although the social trust level of theology faculty students was higher than the average of Turkey, it was below the desired social trust level in the society

Son dönemlerde sosyal sermaye yazınında önemli bir yer işgal eden güven kavramı, toplumsal ilişkiler ve toplumsal bütünlükte önemli bir unsur olarak kabul görmektedir. Bireylerin sosyal güven düzeyleri bir bakıma toplumda bulunan güven düzeyini yansıtan bir özelliğe sahiptir. Bireylerin birbirlerini ne kadar güvenilir buldukları, insanların yaptıkları iyilikte samimi olup olmadıkları, bireylerin toplumsal aidiyet duygusu düzeyi gibi faktörler, bireylerin sosyal güven düzeyini belirlemeye yardımcı olur. Bu gibi sorular ile sosyal güven düzeyi belirlenmeye çalışılırken toplumun geleceği sayılan ve toplumsal anlamda orta kuşak sayılan genç bireyler üzerine araştırma yapılması tercih edilmiştir. Araştırma verileri, amaçlı örneklem yoluyla seçilen Ankara, Atatürk, Dicle ve Dokuz Eylül İlahiyat Fakültelerinde birinci ve son sınıfta okuyan toplam 850 öğrenciye uygulanan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyal güven düzeyi Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen bu düzeyin bir toplumda istenilen sosyal güven düzeyinden daha aşağı bir seviyede olduğu tespit edilmiştir.