Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması


DEMİRKUŞ N., GÜLEN S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.320-338, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The visual instruction material related to popular physics concepts was developed through collecting inventory materials from web sites, library, course text, articles and documentary films. Purpose of the research is developed virtual and visual course material. A preliminary work has been done to measure the impact of developed materials in the study and positive results have been obtained. Document review has been done in the research. All data collected was evaluated according to scientific method and criteria for materials development. In total 1197 concepts -1173 visual and auditory and 24 visual and definitional- were created. All concepts were collected via visual programs on DVD with the internet linked and has been placed on this site http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/sg/sg.html Virtual instruments used, tracked trails, each stage of the process and methods were described in method section to help for similar studies. The gains of the research, education contribution and judgments obtained were presented in results and suggestions parts.

 

Keywords: Visual Materials, Popular Physics Concepts, Concept

Popüler fizik kavramları ile ilgili web sitesi, kütüphane, aktüel ders notları, makaleler ve belgesel filmlerden gerekli envanter toplanarak görsel bir eğitim materyali hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı sanal ve görsel ders materyali geliştirmektir. Araştırmada geliştirilen materyalin eğitime etkisini ölçebilmek için ön çalışma yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Toplanan tüm veriler, bilimsel yöntemler ve materyal geliştirme kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmada 1173 görsel, işitsel ile 24 görsel ve tanımsal toplam 1197 kavram hazırlanmıştır. Toplanan tüm kavramlar sanal programlar ile internet entegreli olarak DVD’de toplanmış ve  http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/sg/sg.html adresine konumlandırılmıştır.

Araştırmanın benzer çalışmalara yardımcı olabilmesi için kullanılan sanal araçlar, izlenen yollar, yöntemler ve yapılan işlemin her aşaması yöntem kısmında anlatılmıştır. Araştırmanın kazanımları, eğitime katkısı ve elde edilen yargılar sonuç ve öneriler kısmında sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim materyali, Popüler Fizik Kavramları, Kavram