Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyanın Sanat Eğitimi Sürecinde Kullanımına Yönelik Görüşleri


Creative Commons License

Hiçyılmaz Y.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.45, pp.588-593, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sosyal medya, toplumda büyük bir ilgi görmekte ve son yıllarda eğitimin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya araçları, sanatçılara ve sanat eğitimcilerine birçok olanak sağlamaktadır. Ancak ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde, görsel sanatlar öğretmen adaylarının sosyal medyayı sanat eğitimi sürecinde kullanmasına yönelik araştırmaların çok az olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada görsel sanatlar öğretmen adaylarının sosyal medyayı sanat eğitimi sürecinde kullanımlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına bağlı olarak çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Resim-İş eğitimi programı kapsamında öğrenim gören 28 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi esas alınarak belirlenmiştir. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu doğrultuda toplanan veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, öğretmen adaylarının eğitim amaçlı kullandıkları sosyal medya uygulamaları içerisinde en fazla “Pinterest”i tercih etikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarını sosyal medya uygulamalarına yönelten birçok neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal medyanın sanat eğitimi sürecinde kullanımı konusunda olumlu ve olumsuz düşünceleri olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sosyal meydanın da dahil olduğu yeni teknolojilerin kullanıldığı sanat eğitimi sınıflarında alternatif öğrenme modelleri önerilebilir.