Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde İntihar


Taştan Z.

Milli Eğitim Dergisi, ss.212-230, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Milli Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.212-230

Özet

Türk edebiyat›nda öykü ve romanlar›yla ad›ndan söz ettiren yazarlardan
biri de Yusuf At›lgan’d›r. 1950 sonras› Türk edebiyat›nda yo¤unlukla görülmeye
bafllanan modern insan›n yaflad›¤› s›k›nt›lar, bireyin yaln›zl›¤›, bunalt›, insanlardan
soyutlanma, yabanc›laflma, uyumsuzluk, iç çat›flma, toplumdan ve
kendinden kaç›fl, iletiflimsizlik, özgürlük, intihar gibi temalar, Yusuf At›lgan’›n
eserlerinde de ifllenir. Bu yaz›da, Yusuf At›lgan’›n eserlerinde intihar temas›n›n
incelenmesi amaçlanm›flt›r.
At›lgan’›n eserlerinde intiharlar, eyleme dönüflen ve düflünce plan›nda
kalan intiharlar olmak üzere iki flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle onun
en önemli romanlar› aras›nda de¤erlendirilen Anayurt Oteli’nde, bafl kahraman›
(Zebercet) intihara götüren süreç ayr›nt›s›yla ele al›nmaktad›r. Bundan baflka yazar›
n Canistan roman›, Yaflanmaz ve Bodur Minareden Öte’de öykülerinde de intihar
temas› ifllenmifltir. Bu eserlerde intiharlar genellikle toplumdan soyutlanm›
fl, yabanc›laflm›fl, yaln›z, mutsuz ve içine kapan›k kiflilerin baflvurduklar› bir
eylem biçimidir.