A Study on the Relationship Between Cash Flow Statements and Profitability Ratios of the Participation Banks According to the Accounting Standards


Keskin Ö., Kurt Y.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.266-285, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the relationship between the cash flows acquired from banking activities, investing activities, and financing activities and profitability ratios, which are included in the cash flow statements between the dates of January 2017 and June 2021 of a total of 5 participation banks (Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım, and Vakıf Katılım) that traded in the BIST (Istanbul Stock Exchange). In this context, data were collected on the aforementioned banks' cash flow statements, profit and loss statements, and financial position statements  published on the Public Disclosure Platform (KAP) in three-month periods between the dates of January 2017 and June 2021, and analysis was performed on these data through the linear regression analysis method. Two separate regression models involving dependent and independent variables were established for the analysis. According to the results of the linear regression analysis administered within the study with reference to both regression models, a positive and significant relationship was observed between the cash flows acquired from financing activities by the participation banks that were included in the analysis and both their returns on assets and returns on equity. 

Bu çalışmada BİST’te (Borsa İstanbul) işlem gören toplam 5 katılım bankasının (Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım) Ocak 2017-Haziran 2021 tarihleri arasında nakit akış tablolarında bulunan bankacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ve karlılık oranları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu bankaların Ocak 2017-Haziran 2021 tarihleri arasında üçer aylık dönemler itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan nakit akış tablosu, kar/zarar tablosu ve finansal durum tablolarına ilişkin veriler toplanmış ve bu veriler üzerinde doğrusal regresyon analizi yöntemi uygulanarak analiz yapılmıştır. Analiz için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yer aldığı iki ayrı regresyon modeli kurulmuştur. Her iki regresyon modelinden hareketle çalışmada yapılan doğrusal regresyon analizinin sonucuna göre, analize dahil edilen katılım bankalarının finansman faaliyetlerinden elde ettikleri nakit akışları ile hem aktif karlılıkları hem de öz sermaye karlılıkları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur