Örgütsel Gelişim Aracısı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlama


Creative Commons License

ılgan a., taşdan m., Erdem M., kıranlı s.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.35, pp.72-92, 2008 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 35
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.72-92
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Total Quality Management (TQM) is one of the modern management approaches which is emerged later 1950’s and has been shown in the management literature. As a organization development intervention TQM includes; leadership, change and innovation, continuous improvement, focusing to customers, participation to management, zero mistake and quality circles which is require crucial paradigm change in systematic of organization. Focus point of TQM is customers and its establishing in organization take 5-10 years; and success of transformating depend on participation of employees to management and support and determination of top management. The other organization development intervention is strategical planning which is can be seen adaptation of organization to the environment of the organization. Components of the strategical planning are, defining objective, analysis of environment, developing strategy, evaluating strategy, application of strategy and strategical control. Forming team, management of intergroups’ relationship and problem solving which are strategical technics uses in organization. In this study TQM and strategical planning has been examined in the context of organizational edevelopment, application process of these approaches has been discussed and faced difficulties in application process has been mentioned.

 

Key Words: Total Quality Management, Components of TQM, Application Models of TQM, Strategical Planning. 

Günümüzün modern yönetim yaklaşımlarından olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY), 1950’lerden sonra ortaya çıkmış ve yönetim literatüründe yerini almıştır. Liderlik, değişim ve yenilik, sürekli gelişim, müşteri odaklılık, katılmalı yönetim, sıfır hata ve kalite çemberlerinden oluşan TKY, örgüt sistematiğinde büyük paradigma değişimlerini gerektiren bir örgüt geliştirme aracısıdır. Odak noktası müşteri olan TKY’nin örgüte yerleşme süreci 5-10 yıl arasında değişirken; dönüşüm sürecinin başarısı ise çalışanların yönetim sürecine katılması ve üst yönetimin sürekli ve kararlı desteğine bağlıdır. Diğer bir örgüt geliştirme aracısı olan stratejik planlama ise, örgütün çevredeki şartlar doğrultusunda kendisini sürekli yenileme çabası olarak görülebilir. Stratejik planlama, amaç koyma–geliştirme, çevresel analiz, strateji geliştirme, strateji değerlendirme, stratejiyi uygulama ve stratejik kontrol, unsurlarında oluşmaktadır. Takım kurma, gruplararası ilişkilerin yönetimi ve problem çözme gibi teknikler, örgüt içerisinde kullanılan stratejik planlama tekniklerdir. Bu çalışmada TKY ve stratejik planlama, örgüt geliştirme bağlamında incelenmiş, bu yaklaşımların uygulanma süreçleri tartışılmış ve uygulamada karşılaşılan zorluklara değinilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, TKY’nin Unsurları, TKY Uygulama Modelleri, Stratejik Planlama