GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLEMESİNDE İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ: VAN-İŞGEM ÖZELİNDE / BUSINESS DEVELOPMENT CENTERS SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP:VAN-İŞGEM


Creative Commons License

Cihangir E.

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 11 - 13 August 2017, pp.85

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kiev
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.85

Abstract

Support for entrepreneurship is particularly important in slowing economies. Entrepreneurs are encouraged by entrepreneurship with various support programs and methods. These supports can be in the form of various entrepreneurship trainings, business credits or business development centers. Businesses located in Business Development Centers (İŞGEM); provides services such as business development coaching, access to support networks, access to financial resources, workplace space, common office equipment and office services under appropriate conditions (KOSGEB, 2017). Newly established businesses can stay in Business Development Centers for five years. In these centers; small and medium-sized enterprises(SME) are provided with opportunities to grow and survive in this period, and local resources are directed to new and different businesses by creating new jobs and employment opportunities. In addition, these centers provide contributions that will accelerate regional and local socio-cultural development by supporting the local economy. In this study, Van-Business Development Center which is established in TRB2 Region Van in Turkey is examining the contribution of economy and entrepreneurs. In this context, the opinions and suggestions of Business Development Center of Van-Business Development Center are presented and expectations and proposals of entrepreneurs are presented. Qualitative research strategy was chosen as research method. In this context, semi-structured talks were held with the managers of Van-İŞGEM's businesses.

Key Words: Business Development Centers, KOSGEB, İŞGEM, Entrepreneurship, SME,Van. 

Girişimciliğin desteklenmesi yavaşlayan ekonomilerde özellikle önem kazanmaktadır. Girişimciler çeşitli destek programları ve yöntemleri ile girişimciliğe özendirilmektedir. Bu destekler çeşitli girişimcilik eğitimleri, iş kredileri ya da iş geliştirme merkezleri şeklinde olabilmektedir. İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM)  yer alan işletmelere;  işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunularak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde geçirmelerine ve büyümelerine olanak sağlanmaktadır.(KOSGEB, 2017). Yeni kurulan işletmeler İş Geliştirme Merkezlerinde beş yıl kalabilmektedirler. Bu merkezlerde; küçük ve orta ölçekli bu işletmelere bu süre içerisinde büyüme ve hayatta kalma fırsatı sunulmakta,  yeni iş ve istihdam olanakları yaratılarak yerel kaynaklar yeni ve farklı işletmelere yöneltilmektedir. Ayrıca bu merkezler, yerel ekonomiyi destekleyerek bölgesel ve yerel sosyo-kültürel gelişimi hızlandıracak katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de TRB2 Bölgesi Van İlinde kurulmuş olan Van-İş Geliştirme Merkezi ekonomiye ve girişimcilere sunduğu katkılar irdelenmektedir. Bu kapsamda Van-İş Geliştirme Merkezinde yer alan işletmelerin İş Geliştirme Merkezine yönelik görüş ve düşünceleri alınarak girişimcilerin beklenti ve önermeleri sunulmaktadır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma stratejisi seçilmiştir. Bu kapsamda, Van-İŞGEM’de yer alan işletmelerinin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: İş Geliştirme Merkezleri, KOSGEB, İŞGEM, Girişimcilik,KOBİ,Van.