PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL MEMBERS IN VAN PROVINCES


Kara M., Kurt Y.

4.INTERNATIONAL SOCIAL AND HUMAN SCIENCES CONGRESS, 12 - 14 June 2020, pp.54-55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.54-55
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Especially in recent years, there have been significant changes and developments in the standards and practices of the accounting profession, globalization, technological development and increasing competition, and the importance of the accounting profession is increasing day by day. However, while the process of compliance of the accounting profession with international standards continues, on the other hand, members of the profession have problems that await solutions. With the research, it was aimed to measure the problems of professional accountants in Van and to offer solutions. The research was carried out by survey method. The data were obtained by filling the questionnaires with the face to face interview technique to the professional accountants in Van. While creating questionnaire questions, similar studies previously made in this field were used. The survey data collected were evaluated using the ‘’SPSS’’ program. In the analysis of the data, the frequency and percentage distributions of the answers given to the statements were determined, and the findings were presented in tables. The survey was applied to 90 professional accountants registered in the SMMM Chamber in Van. Despite the professional qualifications and responsibilities of the members of the profession, the profession of the accountants is low, there are demands for paying low taxes by the taxpayers, they do not have time for private life due to their workload, taxpayers do not pay their fees or irregular payments, some professors book very cheaply, in public offices. The problems of bureaucratic procedures, excessive taxpayers’ failure to deliver documents by timely delivery, frequent changes in legislation, excessive number of professional members and lack of accounting law defending the right of accountant by Türmob were identified. The solution of the problems experienced by the members of the profession will enable the professional activities to be carried out more healthily. Activities carried out with minimum problems will provide a more peaceful business life and social financial reconciliation environment for both the taxpayer and the state.

Özellikle son yıllarda gelişen ekonomik sistemler, küreselleşme, teknolojik gelişme ve artan rekabet ile muhasebe mesleğinin standart ve uygulamalarında önemli düzeyde değişme ve gelişmeler meydana gelmekle birlikte muhasebe mesleğinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Ancak bir taraftan muhasebe mesleğinin uluslararası muhasebe standartlarına uyum süreci devam ederken, diğer taraftan meslek mensuplarının çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Yapılan araştırma ile Van ilindeki muhasebe meslek mensuplarının sorunlarını ölçmek ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Araştırma anket yöntemiyle yapılmıştır. Hazırlanan anketler Van ilinde bulunan muhasebe meslek mensuplarına yüz yüze görüşme tekniği ile doldurtularak veriler elde edilmiştir. Anket soruları oluşturulurken daha önce bu alanda yapılmış benzer çalışmalardan faydalanılmıştır.

Toplanan anket verileri “SPSS 22.0 ” paket programından faydalanılarak değerlendirilmiş. Verilerin analizinde, ifadelere verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiş, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Anket, Van ilindeki SMMM Odası’na kayıtlı 90 muhasebe meslek mensubuna uygulanmıştır. Araştırma ile mesleki yeterlilik ve sorumluluklara karşın muhasebe meslek mensuplarının kazancının düşük olması, mükellefler tarafından az vergi ödetilmesi yönünde taleplerin olması, iş yükünden dolayı özel hayata zaman ayrılamaması, mükelleflerin ücretlerini ödememeleri veya düzensiz ödemeleri, bazı meslek mensuplarının çok ucuza defter tutması, devlet dairelerinde bürokratik işlemlerin fazlalığı, mükelleflerin zamanında evrakları ulaştırmayarak işleri aksatması, mevzuatın sık sık değişmesi, meslek mensubu sayısının gereğinden fazla olması ve Türmob tarafından muhasebecinin hakkını savunan muhasebe hukukunun oluşturulmaması sorunları tespit edilmiştir. Meslek mensuplarının yaşadıkları sorunların çözümü, mesleki faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesine olanak verecektir. Minimum sorunla yürütülen faaliyetler hem mükellef hem de devlet açısından daha huzurlu bir iş yaşamını ve toplumsal mali uzlaşma ortamını sağlayacaktır.