Incidence of Eye Diseases of Ruminants in İzmit and Its Around


Creative Commons License

Gökçe E., Gençcelep M.

VAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.170-179, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: In this study, eye diseases of cattle, sheep and goats of different ages, sexes and races in 51 districts of Başiskele, Izmit and Kandıra which are the central districts of Kocaeli province were examined. Material and Method: A total of 20 eye diseases were identified in 338 animals, of which 180 were of 8451 cattle and 158 were of 5221 sheep-goats. Results: The incidence of any eye disease was 2.13% in the total cattle population and 3.31% in the sheep-goat population. Conjunctivitis cataralis was found to be 56.67% in cattle and 60.12% in sheep and goat. Among the bovine breeds, one or more diseases were first seen in the Holstein at a rate of 1.30%, followed by the Simental at a rate of 1.01%. The rate of infectious eye diseases were detected as 91.50% and the rate of noninfectious eye diseases were detected as 8.50% among the sick animals. Conclusion: As a result, the lack of the transported foreign substances that cause irirtiation to the eyes due to the absence of long winds in the region, good the shelter conditions, the suitability of the manegement and feding conditions, and conscious animal husbandry by the animal owners’ have also been effective in determining the low incidence of eye diseases. This work was carried out to determine the variety and incidence of eye diseases in Izmit and its surroundings, where for a long period of they ear gren pastures are found, and animals are wellcared and fed.

Keywords: İzmit, EyeDisease, Bovine, Ovine, Goat

Amaç: Bu çalışmada Kocaeli ilinin merkez ilçeleri olan Başiskele, İzmit ve Kandıra’nın toplam 51 mahallesinde değişik yaş, cinsiyet ve ırklardaki sığır, koyun ve keçiler göz hastalıkları açısından değerlendirildi. Materyal ve Metot: Çalışmada kullanılan 8451 Sığırın 180 tanesinde, 5221 Koyun-keçinin 158 tanesinde olmak üzere 338 hayvanda 20 çeşit göz hastalığı belirlenmiştir. Bulgular: Sığırlarda toplam populasyon içinde herhangi bir göz hastalığı görülme oranı % 2.13, koyun-keçi de ise % 3.31 oranında ortaya çıkmıştır. Konjunktivitis kataralis en fazla karşılaşılan göz hastalığı olarak sığırlarda % 56.67, koyun-keçide ise % 60.12 oranında bulunmuştur. Sığır ırkları arasında ilk sırada Holştaynırkında %1.30, ikinci sırada ise Simental ırkında %1.01 oranında bir veya birden fazla hastalık görüldü. Hasta hayvanlar arasında enfeksiyöz göz hastalıklarına yakalanma oranı % 91.50, nonenfeksiyöz göz hastalığına yakalanma oranı ise % 8.50 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak bölgede uzun süreli rüzgarların esmemesi nedeniyle taşınan yabancı maddelerin gözlerde soruna yol açmaması, barınak şartlarının iyi olması, bakım ve besleme şartlarının uygunluğu, işletme sahiplerinin bilinçli hayvancılık yapması da göz hastalıkları insidansının düşük saptanmasında etkili olmuştur. Bu çalışma; yılın uzun bir döneminde yeşil otlakların bulunduğu bir bölgede bulunan ve hayvanlarda bakım ve beslemenin iyi yapıldığı modern işletmelerde göz hastalıklarının çeşitliliğini ve görülme oranını belirlemek amacıyla yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: İzmit, Göz Hastalıkları, Sığır, Koyun, Keçi