To Study the Depressıon Level of Permament and Temporary Teachers in the Goverment Schools


Creative Commons License

Tanhan F., Kayri M., Tanrıverdi S.

Sakarya University Journal of Education, vol.2, no.2, pp.52-64, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Sakarya University Journal of Education
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.52-64
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

The aim of this study is to study mutually the depression levels of permanent teachers and temporary teachers at schools in terms of different variables. In the study which is in descriptive and relational scanning model based on quantitative data Beck Depression Inventory which was developed by Beck (1961) and adapted to Turkish by Hisli(1988) has been used in order to determine the depression level of the tested. Moreover, in the collection of demographic data Personal Information Form developed by researchers was used. The research is done with a workgroup including 370 people. The data are evaluated within descriptive and relational statistics. At the end of the research, it has been observed that teachers have medium depression and this depression has been affected by variables such as sex, charge, the pleasure of teaching job, the pleasure of the place they live, age, whether classes are crowded or not, cigarette, and alcohol. For all that, within the research, it has been established that the depression level of teachers who joined the research has not been affected by variables such as teacher’s branch, marital statues and if s/he is married, whether his/ her partner work or not.

Key Words: Depression, teachers, education, job satisfaction

Özet

Araştırma, okullarda kadrolu çalışan öğretmenler ile kadrosuz çalışan öğretmenlerin depresyon düzeylerinin karşılıklı olarak farklı değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Nicel verilere dayalı olarak betimsel ve ilişkisel tarama modelinde olan araştırmada, deneklerin depresyon düzeylerini belirlemek için Beck (1961) tarafından geliştirilen Hisli (1988) tarafından Türkçeye uyarlanan Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca demografik verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma 370 kişilik bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Veriler betimleyici ve ilişkisel istatistikler kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda öğretmenlerin orta düzeyde depresyonlu oldukları ve bu depresyonun araştırma kapsamında ele alınan cinsiyet, alınan ücret, öğretmenlik mesleğinden memnuniyet, çalışılan şehirden memnuniyet, yaş, sınıf mevcudu, sigara ve alkol kullanımı değişkenlerden etkilendiği gözlenmiştir. Buna karşın araştırma kapsamında öğretmenin branşı, medeni durumu ve eğer evliyse eşinin çalışıp çalışmaması değişkenlerinden de araştırmaya katılan öğretmenlerin depresyon düzeylerinin etkilenmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, öğretmen, eğitim, öğretim, iş doyumu.