BANK MANAGERS' PERCEPTIONS OF PATERNALIST LEADERSHIP IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ANALYZED


Çoban M. S., Dülek B., Gümüş A.

7. ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.2075-2087

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2075-2087
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that paternalistic leadership has been the subject of many studies in the field of management and organizational behavior, especially in recent years. This study, it was aimed to determine whether bank managers' perceptions of paternalistic leadership differ according to demographic factors. For this reason, the study's sample is made up of 145 managers who work for deposit and participation banks in the TRB2 region. The study employed the survey questionnaire, and the relevant questionnaire has two sections. In the first part, demographic  factors are related to the participants; In the second part, there are statements to reveal the perceptions of the participants about paternalistic leadership. The paternalistic leadership scale developed by Pellegrini and Scandura (2006) was used in the study. With the use of the SPSS 21 package application, the obtained data were analyzed. In data analysis, factor, normality test, t test and one-way analysis of variance (anova) were performed. As a result of the analysis, no significant difference was found between the gender status of the participants and their paternalistic leadership perceptions. However, there was no discernible difference between the participants' perceptions of paternalistic leadership and their marital status, age, or company working in the organization. On the other hand, it has been determined that the paternalistic leadership perceptions of the participants differ according to their income levels. A significant difference was found between the participants' perceptions of moral leadership and benevolent leadership, which are the dimensions of paternalistic leadership, and the position held. The perception of authoritarian leadership as it relates to the job held did not differ significantly from each other.

Keywords: Leadership, Paternalistic Leadership, Banking. 

Paternalist liderliğin özellikle son dönemlerde yönetim ve örgütsel davranış alanı içerisinde birçok çalışmaya konu olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada banka yöneticilerinin paternalist liderliğe ilişkin algılarının demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın örneklemi TRB2 bölgesinde yer alan mevduat ve katılım bankalarında yönetici pozisyonunda görev yapan 145 çalışandan oluşmaktadır. Çalışmada anket yönteminden yararlanılmış olup; söz konusu anket iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin demografik faktörler; ikinci bölümde ise katılımcıların paternalist liderliğe ilişkin algılarını ortaya koymaya yönelik ifadeler bulunmaktadır. Çalışmada Pellegrini ve Scandura (2006) tarafından geliştirilen paternalist liderlik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı ile analiz edilmiştir. Veri analizinde faktör, normallik testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) yapılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların cinsiyet durumları ile paternalist liderlik algıları arasında herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Aynı zamanda katılımcıların medeni durumları, yaşları ve kurumda çalışma süreleri ile paternalist liderlik algıları arasında da herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Buna karşın katılımcıların paternalist liderlik algılarının gelir düzeylerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların paternalist liderliğin boyutlarından olan ahlaki liderlik ve yardımsever liderlik algıları ile görev yapılan pozisyon arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, otoriter liderlik boyutu algısı ile görev yapılan pozisyon arasında herhangi anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Paternalist Liderlik, Bankacılık