Kur’ân’ın Diğer İlahi Kitaplara Bakışı (Tasdik Ve Nesih Bağlamında)


Creative Commons License

ÇİFTÇİ N., Güneş A.

Atlas Internatıonal Refereed Journal On Socıal Scıences, vol.4, no.13, pp.1242-1261, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT


Allah has always sent prophets for the guidance of the Almighty for the history of mankind and has revealed reference books. The Holy Qur'an is the last divine revelation for the guidance of mankind. The Qur'an Qur'an is also excluded from being descended before him. Revelation begins with the first man Hz. Muhammad (s.a.v.) is a process that continues until and reaches out with him. Previously revealed revelations have been destroyed by the destruction of the Torah and the Bible, and lafzen and manen. The Qur'an existed in the existence of Kerim itself so much that there existed before. The Qur'an is based on the universal principles that exist in the authentic texts of these books, which have been distorted before themselves by the qualities of "müheymin". As the Qur'an has been removed from the sources of these books, it has corrected and reconstituted the drafts related to the irrigation.
Key Words: Revelation, Book, Testimony, Qur'an Kerim, Tashih, Nesih.

ÖZET


Allah, insanlık tarihi boyunca insanoğlunun hidayeti için sürekli peygamberler göndermiş ve onlara kitaplar vahyetmiştir. Kur’ân-ı Kerim de insanlığın hidayeti için indirilmiş son ilâhî vahiydir. Daha önce indirilmiş olan tüm ilahi kitaplar birbirlerini tasdik ettikleri gibi Kur’ân’ı Kerim de kendisinden önce inmiş olan kitapları tasdik etmektedir. Vahiy ilk insandan başlayarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar devam eden ve Onunla tekâmüle ulaşan bir süreçtir. Daha önce nazil olan vahiyler, özellikle Tevrat ve İncil müntesipleri tarafından lafzen ve manen tahrife uğrayarak zayi edilmiştir. Kur’ân’ı Kerim’in kendisinde önce nazil olan bu kitapları tasdik etmesi onlarda var olan her şeyin doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Kur’ân “müheymin” olma vasfıyla kendisinden önce nazil olup tahrif edilen bu kitapların sahih metinlerinde var olan evrensel ilkeleri kendisinde barındırmaktadır. Kur’ân bu kitapların kaynağının ilahi olduğunu tasdik ettiği gibi onlarda meydana gelen tahrifatı tashih edip onları tamamen neshetmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vahiy, Kitap, Tasdik, Kur’ân’ı Kerim, Tashih, Nesih.