Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi: TRB2 Bölgesi Üzerine Bir GZFT Analizi


Yılmaz A. B., Başar Yılmaz S.

8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 March 2022, pp.40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm, gerek yerel gerekse ulusal ekonomilere doğrudan ya da dolaylı olarak girdi sağlaması, istihdam olanakları sağlaması açısından önemli bir endüstri konumundadır. Bunlara ek olarak bağlantılı diğer sektörler için bir çarpan etkisi yaratması, yatırımların arttırılması ve ulusal ekonomilerde cari işlemler açıklarının önlenmesinde ve pazar payında sürekli artışlara neden olmasında lokomotif etkiye sahip bir sektördür.

Bu çalışmanın amacı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasında (İBBS) TRB2- Düzey 2 istatistiki bölge birimi olarak kodlandırılmış Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin turizm potansiyelinin bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, çalışmada ‘Turizm Bölgesel Kalkınma üzerinde etkili midir?’ sorusunun cevabı aranacaktır. Çalışmamız bir kütüphane araştırması olup, çalışmanın hazırlık aşamasında süreli yayınlar, kitaplar ve resmi istatistiklerden faydalanılmıştır.

Bu çalışma dört (4) temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kalkınma ile bölgesel kalkınma kavramları açıklanacaktır. Bu bölümde, kalkınma ile bölgesel kalkınma tanımlarına yer verilecek ve kalkınma ile bölgesel kalkınma arasındaki ilişki incelenecektir.

İkinci bölümde, turizmin bölgesel kalkınmaya etkileri açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, bölgesel kalkınma ve turizm ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

Üçüncü bölümde ise, alternatif turizm çeşitlerinden İnanç Turizmi, Su Merkezli Turizm, Kültür Tarih ve Arkeoloji Turizmi, Doğa Turizmi, Kış Turizmi ve Gastronomi Turizmi hakkında bölgesel incelemeler yapılacaktır.

Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde ise Bölgenin GZFT analizi yapılacaktır. Bölge Turizminin Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditleri maddeler halinde açıklanmaya çalışılacaktır.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise, önceki bölümler özetlenecek, elde verilerden yola çıkılarak TRB2 bölgesinin turizm potansiyelinin arttırılabilmesi için birtakım önerilere yer verilecektir.