Being a Medical Student in the Shadow of a Pandemic: Psychological Reactions of Medical Students in the COVID-19 Pandemic and Their Views on Online Learning


Creative Commons License

Çınar Tanrıverdi E., Sincan S., Özkurt Z., Şahingöz M., Kaşali K., Layık M. E.

KONURALP TIP DERGISI, vol.14, no.3, pp.486-496, 2022 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.18521/ktd.986641
  • Journal Name: KONURALP TIP DERGISI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.486-496
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, it is aimed to determine the psychological reactions of pre-clinical medical school students to the COVID-19 pandemic and their views on online learning. Methods: A cross-sectional study was conducted on 722 medical students. Data were collected with an online questionnaire between 20 and 27 December 2020. A data collection form including questions about sociodemographic characteristics, opinions about online learning, the Impact of Event Scale-Revised, and the Insomnia Severity Index scales was used. Results: The mean age of the participants was found to be 20.7±1.6 years. 393 (54.4%) of them were women. 671 (92.9%) of the students stated that they were concerned about the disruption of their education due to the pandemic, and 76.3% (n=551) preferred the face-to-face education environment in their schools to the online learning environment. Of the students, 181 (25.1%) had symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) and 171 (23.6%) had symptoms of insomnia. The probability of posttraumatic stress disorder was higher in women than in men (OR=1.489, 95% CI=1.02-2.16; p=0.038). In those who have relatives who have contracted COVID-19, compared to those who have not (OR=1.489.95% CI=1.02-2.16; p=0.038), and those with an increased fear of COVID-19 transmission to their relatives were less likely to have PTSD symptoms than those with or without (OR=0.523, 95% CI=0.339-0.807; p=0.003). In addition, those who followed the news about COVID-19 from social media were more likely to have symptoms of PTSD in October than those who followed it from other sources (OR=0.662, 95% CI=0.461-0.951; p<0.001).  The probability of PTSD symptoms was significantly higher in students who had high anxiety about the disruption of their education due to the pandemic than in those who had little or no (OR=1.310, 95% CI=1.1111.543; p=0.001).  Conclusions: Medical students are experiencing the psychological effects of the pandemic and are seriously concerned about the disruption of their education. 

Amaç: Bu çalışmada, preklinik dönem tıp öğrencilerinin Covid-19 pandemisine karşı psikolojik tepkilerinin ve uzaktan eğitimle ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Gönüllü 722 öğrenci ile kesitsel bir çalışma yapıldı. Veriler 20-27 Aralık 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi bir anket aracılığıyla toplandı. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik bilgiler ve uzaktan eğitimle ilgili görüşlere yönelik bir soru formu, Revize Olayların Etkisi Ölçeği ve Uykusuzluk Şiddeti Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,7±1,6 ve 393’ü (54,4%) kadındı. Öğrencilerin 671’i (92,9%) eğitimlerinin aksaması ile ilgili kaygılandığını, %76,3’ü (n=551) okullarındaki eğitim ortamını uzaktan eğitim ortamına tercih ettiğini belirtti. Öğrencilerin 181’inde (25,1%) travma sonrası stress hastalığı (PTSD) semptomları, 171’inde (23,6%) uykusuzluk semptomları bulunmaktaydı. Travma sonrası stres hastalığı olasılığı kadınlarda erkeklere göre (OR=1.489, 95% CI=1.02-2.16; p=0,038) daha fazlaydı. Covid-19’a yakalanan akrabası olanlarda olmayanlara göre (OR=1.489, 95% CI=1.02-2.16; p=0,038), yakınlarına Covid-19 bulaşma korkusu fazla olanlarda az olan veya olmayanlara göre (OR=0.523, 95% CI=0.339-0.807; p=0.003) PTSD semptom olasılığı daha fazlaydı. Ek olarak, Covid-19 ile ilgili haberleri sosyal medyadan takip edenler öğrencilerde diğer kaynaklardan takip edenlere göre (OR=0.662, 95% CI=0.461-0.951; p<0,001 PTSD semptom olasılığı daha yüksekti. Eğitimlerinin aksaması konusunda kaygıları fazla olan öğrencilerde, az olan veya olmayanlara göre PTSD semptom olasılığı anlamlı şekilde daha yüksekti (OR=1.310, 95% CI=1.111-1.543; p=0,001). Sonuç: Tıp öğrencileri pandeminin psikolojik etkilerini yaşamakta, eğitimlerinin aksaması konusunda ciddi olarak kaygılanmaktadırlar.