A Study on Determining the Relationship Between Psychological Capital and Job Satisfaction: A Case of Hakkari University in Turkey


Creative Commons License

Turgut N. A., Cihangir E.

Journal of Higher Education and Science, vol.10, no.3, pp.625-637, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5961/jhes.2020.422
  • Journal Name: Journal of Higher Education and Science
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.625-637
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Psychological Capital is a new concept, with each component having a prolonged history. This concept related to the organizational field has been accepted for understanding the organization’s behaviour in our country as well as all over the world. Our study was aimed to examine the relationship between psychological capital and job satisfaction levels through demographic variables. Fieldwork has been conducted with valid 151 out of 176 surveys collected from 205 academic staff who are at such different titles as Professor, A/Prof. Assist. Prof., Lecturer and Research Assist. being works at Hakkari University, which was established in 2008. The data of the study were obtained from the surveys conducted with the voluntary academic staff, and these data were analyzed by using the SPSS 23.0 program. p <o.o5 

Psikolojik Sermaye, her bir bileşeni oldukça köklü bir geçmişe sahip olan yeni bir kavramdır. Bu ifade örgütsel alanda ve işgören davranışlarını anlama noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul görmüştür. Çalışmamızda, akademisyenlerin psikolojik sermaye düzeyleri ile iş tatmini seviyeleri arasındaki ilişkinin demografik değişkenler aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2008 yılında kurulmuş genç bir üniversite olan Hakkari Üniversitesinde görevli Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi,Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi 205 akademik personele  basit tesadüfi örneklem yöntemi ile ulaşılmış, ancak 176 akademik personel anket doldurmuştur. Bu anketlerden ise 151 tanesi değerlendirilmeye uygun bulunmuştur.  Çalışmanın verileri araştırmaya gönüllülük esasıyla katılan akademik personelle gerçekleştirilen anketlerden elde edilmiş ve bu veriler SPSS 23.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. p <o.o5 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Paratmetrik olmayan verilerin analizinde ikili ve çoklu gruplar arasındaki farkları ölçmek için Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi ve Kolmogorov–Smirnov testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda akademisyenlerin psikolojik sermaye ve iş tatmini düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.