The Reflections of Economic Sanctions in the Second World War Period to İzmir Press


Bozkurt U.

5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Mersin, Turkey, 7 - 08 August 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey did not enter the Second World War one of the important military and political developments of the 20 th Century until the last moment. During th war (between 1939-1945), war economy was enforced in Turkey. The reason for the implementation of the war economy has been to prevent problems like black marketing and profiteering. Fort this, the National Protection Law, the Asset Tax, the Soil Crops Law were enacted. Despite the precautionary measures, the economic crisis has not been overcome. One of the cities most affected by this situation is İzmir.

In this study, the economic problems brought by the Second World War were evaluated specifically for İzmir. In addition, the point of view of the press against economic sanctions was interpreted in the light of the data obtained from the Izmir press of the period. While benefiting from the newspapers called Anadolu and Yeni Asır, various works were also used. Similar and different aspects of the press, which were compared with the data obtained from the literature review, were evaluated.

The effects of the war were felt more in İzmir, where trade and foreign capital were highly developed. While the problems brought by the war economy affected the commercial life negatively, the social unrest affected almost all regions of Turkey. The developed economic structure of İzmir caused this effect to appear more than in other regions. For this reason many reactive began to rise. Measures taken to alleviate dissent have been inadequate. This stiation caused the deterioration of the social and economic structure of İzmir. The press, which could not remain indifferent to the new order brought by the war and the transformation of capital, criticized this situation in a harsh and sometimes soft language. Necip Ali Küçüka, Orhan Rahmi Gökçe, Ercüment E. Talu, H. Rüştü Öktem, Niyazi Ökmen ve Targan Çarıklı are the main authors. The economic and political problems that emerged during this period continued to be affected as much as the day. 

Yirminci yüzyılın en önemli siyasi ve askeri olaylardan biri olan İkinci Dünya Savaşı’na Türkiye son ana kadar girmemiştir. Savaşın devam ettiği yıllarda (1939-1945) Türkiye’de savaş ekonomisi uygulanmıştır. Savaş ekonomisi uygulanmasının sebebi karaborsa ve ihtikâr gibi sorunların önüne geçmek olmuştur. Bunun için Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Kanunu çıkarılmıştır. Alınan önlemlere rağmen ekonomik krizin önüne geçilememiştir. Bu durumdan en çok etkilenen şehirlerden biri de İzmir olmuştur.

Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’nın getirmiş olduğu ekonomik sorunların neler olduğu İzmir özelinde değerlendirilmiştir. Ayrıca basının ekonomik yaptırımlara karşı bakış açısı dönemin İzmir basınından elde edilen veriler ışığında yorumlanmıştır. Anadolu ve Yeni Asır adlı gazetelerden yararlanılmakla beraber muhtelif eserlerden de istifade edilmiştir. Literatür taramasından elde edilen verilerle mukayese edilen basının benzer ve farklı yönleri değerlendirilmeye alınmıştır.

Ticaretin ve yabancı sermayenin oldukça gelişmiş olduğu İzmir’de savaşın etkileri daha çok hissedilmiştir. Savaş ekonomisinin getirmiş olduğu sorunlar ticari hayatı olumsuz yönde etkilemekle beraber toplumsal huzursuzluk Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerini etkilemiştir. İzmir’in gelişmiş olan iktisadi yapısı bu etkinin diğer bölgelere göre daha çok ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı birçok kesimden tepkiler yükselmeye başlamıştır. Tepkili olanları yatıştırmak adına alınan önlemler yetersiz kalmıştır. Bu durum İzmir’in sosyal ve iktisadi yapısında bozulmalara sebep olmuştur. Savaşın getirmiş olduğu yeni düzene ve sermayenin dönüşümüne kayıtsız kalamayan basın, bu durumu kimi zaman sert, kimi zaman da yumuşak bir dille eleştirmiştir.  Necip Ali Küçüka, Orhan Rahmi Gökçe, Ercüment E. Talu, H. Rüştü Öktem, Niyazi Ökmen ve Targan Çarıklı başlıca yazarlardır. Bu dönemde ortaya çıkan ekonomik ve siyasi sorunlar günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.