Human Health: A Qur'anic Perspective


Creative Commons License

Doğan M. Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no. Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, pp.557-578, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the Qur'an, together with numerous guidelines based on many basic principles such as monotheism, worship and morality, there are also many directives and divine rules that aim to protect human life from all kinds of physical and mental illnesses, and prevent the transmission of diseases. One of these directives is that everything good for human, clean and beneficial is ordered to be halal (permissible), while everything bad, dirty and harmful for human is forbidden because, the Qur'an, first of all, addresses the human beings who have a prominent position among billions of creatures, and aims to protect them from all kinds of physiological, psychological and microbial diseases.  These basic goals of the Qur'an prevent people from getting physically and spiritually ill; and aim to lead them a healthy life; and establish permanent provisions to protect the health of community. One of the permanent provisions of the Qur’an is the prohibition of adultery, which causes the transmission of many infectious diseases, and hatred and enmity among people, destroys families, increases hostility, and has negative effects on people's mental and physical health. Prohibition of sexual intercourse during menstrual days, which leads to a number of diseases, is another provision. And also, in the Qur’an, it is banned to consume pork, which contains a number of dangerous microbes in its meat, blood, intestines and fat. Another provision of Qur’an is the prohibition of alcohol, the source of all evils, and that causes many diseases such as cirrhosis, tuberculosis, cancer and mental retardation. In our study, first of all, the prohibition of adultery, sexual intercourse during the menstrual days, pork and alcohol will be investigated by utilizing Qur’anic verses, and hadiths and scientific data of modern medicine, which is still valid today.

Keywords: Human Health, Qur’anic interpretation, Adultery, Sexual Intercourse during Menstrual Days, Pork, Alcohol and Preventive Medicine.

Kur’ân’da tevhit, ibadet ve ahlâk gibi temel birçok ilkeye ait emirler olmakla birlikte, insanın hayatını, bedenî ve ruhî her türlü hastalıklardan korumayı amaçlayan ve hastalıkların bulaşmasını önleyen emirler de bulunmaktadır. Bu emirlerden biri, insan için temiz ve faydalı olan her şeyin helal kılınması, kötü ve insana zarar veren her şeyin de yasaklanmasıdır. Zira Kur’ân, her şeyden önce insanı muhatap almakta ve onu her türlü fizyolojik, psikolojik ve mikrobik hastalıklardan korumayı hedeflemektedir. Kur’ân’ın bu temel hedefleri, insanın hastalanmasını önlemekte, sağlıklı bir hayat sürmesini amaçlamakta ve toplumun sağlığını koruyabilmek için kalıcı hükümler getirmektedir. Kur’ân’ın önerdiği tedbirlerden biri, birçok bulaşıcı hastalıklara neden olması muhtemel olan, insanlar arasında kin ve husumetin oluşmasına, yuvaların yıkılmasına, insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olan zararlı yönelişlerden birisi zinanın yasaklanmasıdır. Pek çok hastalığa sebep olabilen adet günlerindeki cinsî münasebetin yasaklanması da bu hükümlerdendir. Etinde, kanında bağırsaklarında ve yağında birçok tehlikeli mikropları barındıran domuz etinin yasaklanması da Kur’ân’ın koyduğu yasalardandır. Kur’ân’ın başka bir hükmü de birçok kötülüğe kaynaklık eden, siroz, verem ve kanser gibi hastalıklara sebep olan alkolün yasaklanmasıdır. Çalışmamızda öncelikle zinanın, adet günlerinde cinsel ilişkinin, domuz etinin ve alkolün yasaklanması; âyetlerden, hadislerden ve günümüzde geçerliliğini koruyan modern tıbbın bilimsel verilerinden istifade edilerek incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İnsan sağlığı, tefsir, zina, adet günlerinde cinsel ilişki, domuz eti, içki ve koruyucu hekimlik.