İlköğretim Okullarının Mesleki Öğrenme Topluluğu Olma Durumlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Erdem M. , ılgan a., çakmak a., erdoğmuş e., sevinç ö. s.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.1, pp.151-167, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.151-167

Abstract

General purpose of this study was to determine the situation of primary schools’ being professional learning societies. Survey model was used in the study. Target population of the study was the teachers working in the primary schools at Demirci in Manisa and Sincan in Ankara. The scale had 3 subdimensions; the whole scale explained 68% of variance, reliability coefficient of the scale was .97. In the analysis of the data gathered in the study descriptive statistics, mean, standard deviation, t-test and F test are used. It was found out that teachers highly agreed the level of sharing the aim of their schools and these aims’ focusing on learning, the level of primary schools’ possessing cooperative professional development activities and teachers participation in decisions and level of being supported. According to the findings, it is possible to state that primary schools are professional learning societies on a large scale.

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim okullarının mesleki öğrenme topluluğu olma durumlarının ortaya konulmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın hedef evreni Manisa’nın Demirci ve Ankara’nın Sincan ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerdir. Ölçme aracı 3 alt boyuttan oluşmakta olup, ölçeğin tamamı varyansın % 68’ini açıklamakta iken; ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı ise ,97’dir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; betimsel istatistikler, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve F testi kullanılmıştır. ilköğretim okullarının amaçlarının öğretmenler tarafından paylaşılma ve bu amaçların öğrenmeye odaklanma düzeyine; ilköğretim okullarının işbirlikçi mesleki gelişim faaliyetlerine sahip olma düzeyine ve ilköğretim okullarında öğretmenlerin karara katılma ve desteklenme düzeyine öğretmenlerin büyük ölçüde katıldıkları ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda ilköğretim okullarının büyük ölçüde mesleki öğrenme topluluğu olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür.