The Effect of Apple (Malus pumila) Additive on Fresh Sugar Beet Pulp Silage Quality


Bağuç Y., Aksu T.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.49-56, 2021 (Scopus)

Abstract

In this study, the quality parameters of fresh sugar beet pulp silage prepared by adding apples to fresh sugar beet pulp (FSBP) were investigated. For this purpose, after adding wheat bran with 25% dry matter of dry sugar beet pulp, laboratory silos were prepared by adding apples (golden kernel) at different levels (5% and 10%) on a weight basis. Glass jars prepared 10 replicates from each group were opened after 60 days. Physical and chemical analyses were done on silage samples. Silages were scored as "Well" in physical analysis. It was determined that silage dry matter (DM) decreased significantly (P<0.001) with the addition of apple. The amount of crude protein (HP) and neutral detergent fiber (NDF) in silages decreased significantly in apple-added silage compared to the control group (P<0.001); it was determined that the amount of ash, organic matter (OM), and acid detergent fiber (ADF) was not statistically affected by apple additive. pH values of silages are in the range of 3.89-4.04; it was determined that the silage pH of the wet sugar beet pulp decreased significantly with the addition of apple (P<0.001); the amount of lactic acid (LA) in silages decreased significantly with the addition of 5% apple; the amount of acetic acid (AA) increased significantly; the amount of propionic acid (PA) and butyric acid (BA) of silages were relatively low. It was concluded that both levels of apple improved the quality of the fresh

Bu çalışmada, yaş şeker pancarı posası (YŞPP)’na elma ilavesi ile hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajının kalite parametreleri incelendi. Bu amaçla, yaş şeker pancarı posasının kuru maddesi %25 olacak şekilde buğday kepeği ilavesi yapıldıktan sonra, ağırlık esasına göre, farklı seviyelerde (%5 ve %10) elma (altın çekirdek) ilavesi yapılarak laboratuar siloları hazırlandı. Silaj örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapıldı. Fiziksel analizlerde silajlar “Pekiyi” olarak puanlandı. Elma katkısı ile silaj kuru maddesinin (KM) önemli derecede azaldığı (P<0.001) belirlendi. Silajlarda ham protein (HP) ve nötral deterjan lif (NDF) miktarlarının elma katkılı silajlarda kontrol grubuna kıyasla önemli derecede azaldığı (P<0.001); ham kül (HK), organik madde (OM) ve asit deterjan lif (ADF) miktarının ise elma katkısından istatistiksel olarak etkilenmediği belirlendi. Silajların pH’sının önemli derecede düştüğü belirlenmiştir (P<0.001). Silajlarda laktik asit (LA) miktarının %5 elma ilavesi ile önemli derecede azaldığı, asetik asit (AA) miktarının önemli derecede arttığı ve silajlara ait propiyonik asit (PA) ile bütirik asit (BA) miktarlarının ise oldukça düşük olduğu belirlendi. Yaş şeker pancarı posasına katılan her iki seviyedeki elmanın yaş şeker pancarı posası silajının kalitesini iyileştirdiği ve elmanın yaş şeker pancarı posasına suda çözünebilir karbonhidrat kaynağı olarak katılabileceği sonucuna varıldı.