HAPPINESS-BEHAVIOR MODEL: THE EFFECT OF CONSUMERS' MENTAL WELL-BEING ON ONLINE ACTUAL PURCHASING BEHAVIOR


Creative Commons License

ÇELİK Z., DÜLEK B.

Beykoz Akademi Dergisi, vol.8, no.1, pp.252-264, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effect of mental well-being on online actual purchasing behavior and the perceived usefulness of online shopping and the mediating role of perceived enjoyment are examined. With the survey method, data was obtained from 239 participants. Statistical analysis of the data obtained are examined through SPSS 18 and LISREL 8.70 package programs. The results of the study show that mental well-being has a direct positive effect on the perceived usefulness and perceived enjoyment of online shopping. In addition, according to the study result, the perceived usefulness of online shopping mediates the indirect positive effect of mental well-being on online actual purchase behavior.
Bu çalışmada, mental iyi oluş hâlinin online fiili satın alma davranışı üzerindeki etkisi ve onlinealışverişin algılanan faydası ve algılanan zevkinin aracı rolü incelenmiştir. Anket yöntemi ileveriler 239 katılımcıdan elde edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 18 veLISREL 8.70 paket programları ile incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, mental iyi oluş hâlinin,online alışverişin algılanan faydası ve algılanan zevki üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahipolduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, çalışma sonucuna göre, online alışverişin algılananfaydası, mental iyi oluş hâlinin online fiili satın alma davranışı üzerindeki dolaylı olumluetkisine aracılık etmektedir