Destructive effect of digitalis overdose on blood-brain barrier in rats; an experimental study


KOÇAK M., ÇAĞLAR Ö., DESTEGÜL D., NALCI K. A., ÖZMEN S., AYDIN M. D.

Journal of Research in Clinical Medicine, vol.8, no.1, pp.25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)