Görme Engelli Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi “insanlar, Yerler ve Çevreler” Öğrenme Alanına Yönelik İhtiyaçları


Creative Commons License

Coşkun M. K., Şimşek U., Akdağ S.

28th International Conferance of Educational Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.923-925

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.923-925
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bulunduğumuz bilgi çağında Sosyal Bilgiler eğitiminin temel amacı, bilimin farkında olan bir toplum oluşturmak ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitimde eşitlik ilkesi gereği, herhangi bir özrü olmayan öğrenciler ile görme yetersizliği olan öğrencilere uygulanan öğretim programları arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak görme yetisine sahip olan öğrenciler ile görme yetersizliği olan öğrencilere uygulanan öğretim programları arasında herhangi bir farklılığın bulunmaması var olan eşitlik ilkesi ile ters düşmektedir. Çünkü farklı özelliklere sahip öğrencilere aynı eğitim programını uygulamak görme duyusundan yoksun olan öğrencileri oldukça devajantajlı bir konumuma düşürmektedir. Bu durum görme duyusunun ön planda olduğu sosyal bilgiler dersinde daha da belirgin hale gelmektedir. Çünkü sosyal bilgiler dersinin soyut konular içermesi nedeni ile öğrenciler tarafından anlaşılmada güçlük çekilen derslerin başında gelmektedir. Bu zorluk özellikle özel eğitime gereksinim duyan görme yetersizliğine sahip öğrencilerde daha da belirginleşmektedir. Sosyal bilgiler dersi öğrenme alanından biri olan “İnsanlar Yerler ve Çevreler” içerisinde yer alan konular, diğer birçok konu gibi kavramlar açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde, Söz konusu öğrenme alanında özel eğitime yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ve yapılan çalışmaların ise yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. Normal gören öğrenciler kadar görme engelli öğrencilerde de bu konuda görülen kavramsal eksiklikler, bu çalışmalarda önerilen çeşitli öğretim yöntem, teknik ve tasarımla giderilebilir. Bunu gerçekleştirebilmek için görme engelli öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak eğitimsel ihtiyaçlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. . Buradan hareketle bu çalışma, görme engelli öğrencilerin 5. Sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar Yerler ve Çevreler” ünitesindeki öğrenme ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacı ile yürütülmüştür.  Yöntem Çalışmada Tasarım Tabanlı Araştırma (TTA) yöntemi kullanılmıştır ve veriler üç ana aşamadan oluşacaktır. İlk aşama olan ihtiyaç analizinde görme yetersizliği yaşayan öğrencilerin sosyal bilgiler öğrenimi konusundaki bireysel öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik durum çalışması yapmaktır. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; sınıf içi gözlemler ve yarıyapılandırılmış görüşme yoluyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında Erzurum il merkezinde yer alan Yakutiye Görme Engelli Okulunun 5. Sınıfında öğrenim gören toplam 4 öğrenci (1 kız, 3 erkek) ile bu dersi yürüten total görme engelli sosyal bilgiler ders hocasından oluşmaktadır.  Bulgular Çalışmanın ilk aşaması olan ihtiyaç analizinde görme yetersizliği yaşayan öğrencilerin sosyal bilgiler öğrenimi konusundaki bireysel öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik durum çalışmasında veriler; video kamera kaydı, sosyal bilgiler gözlem formu ve öğrenci ve öğretmenleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi neticesinde elde edilen bulgulara göre, öğretmen ve öğrenciler tarafından bu konuda en büyük eksikliğin materyal alanında olduğu ileri sürülmüştür. Var olan materyallerin ise görme engellilerin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olmadığı ifade edilmiştir. Derslerin ağırlıklı olarak sunum anlatımlarına dayanan ve öğretmen merkezli olduğu tespit edilmiştir.  Sonuç Öğrencilerin ders esnasında motivasyonlarının düşük olduğu ve derse ilgi göstermedikleri tespit edilmiştir. Dersin ağırlıklı olarak öğretmen merkezli ve sözel anlatımlarla dersin işlendiği belirlenmiştir. Ayrıca ilgili üniteye ilişkin öğrencilerin yanlış öğrenme ve kavram yanılgılarına sahip olduğu ve söz konusu üniteye ait kazanımlarda yer alan kavramları tam olarak öğrenmediği sonucuna varılmıştır. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alındığı için ileriki çalışmaların öğretim sürecinin planlamasında etkili olacağı düşünülmektedir. Keywords: Görme Yetersizliği, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Öğrenme İhtiyaçları, Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri.   

Visually Impaired Secondary School Students’ Needs for Social Studies Lesson’s Learning Areas of Students, People and Places Abstract The main purpose of Social Studies education is to create a society that is aware of science and to train individuals who have knowledge, skills, attitudes and behaviors required by the age. For this reason, in accordance with the principle of equality in education, there is no difference between the students who have no disability and the education programs applied to the students with visual impairment. However, the fact that there is no difference between the students who have visual ability and the education programs applied to the visually impaired students is contrary to the existing equality principle. Because applying the same educational program to students with different characteristics reduces the students who lack the sense of vision to a position that is quite devulistic. This situation becomes more evident in the social studies course where vision is at the forefront. Because the social studies course contains abstract topics, it is one of the most difficult lessons for students to understand. This difficulty is especially evident in students with visual impairment who require special education. The subjects related to ‘’People Places and Environments’’ , which is one of the area of social studies learning area, have a rich potential in terms of concepts such as many other subjects. In our country, it is emphasized that there is a limited number of studies related to special education in the mentioned learning area and studies are not sufficient. The conceptual deficiencies seen in the visually impaired students as well as the normal students can be solved by various teaching methods, techniques and designs proposed in these studies. In order to realize this, it is important to determine the educational needs of visually impaired students by taking into consideration their characteristics. From this point of view, this study was carried out to determine the learning needs of the visually impaired students in the 5th Grade social studies lesson ”People Places and Environments“ unit. Method In this study, Design Based Research (DBR) method is used and the data will consist of three main stages. The first stage is to make a case study in order to determine the individual learning needs of students who have visual impairment during their needs analysis. In this context, needs analysis was conducted through in-class observations and semi-structured interviews. The sample of the study consisted of 4 students (1 girl, 3 boys) attending 5th grade of Yakutiye Visually Impaired School located in Erzurum city center in 2017- 2018 academic year and total visual impaired social studies instructor who conducts this course. Findings In the first phase of the study, the data of the case study to determine the individual learning needs of the students who have visual impairment in the social studies learning in the needs analysis derived from video camera recording, social information observation form and semistructured interviews with students and teachers. According to the findings obtained from the analysis of the data, it was suggested that the biggest deficiency in the subject is the material area by the teachers and students. It is stated that existing materials do not meet the needs of visually impaired people. It was found that the lessons were mainly based on the presentations and teacher-centered. Result It was determined that the students had low motivation and did not show interest in the course. It was determined that the course was mainly focused on teacher-centered and verbal expressions. In addition, it was concluded that students related to the unit had misconceptions and misconceptions and did not fully learn the concepts of the gains in the unit. Since the opinions of teachers and students are taken in this process, it is thought that further studies will be effective in the planning of the teaching process