VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAM KALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI


Creative Commons License

Eriş F., Sargın K.

in: INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT‘19) THE BOOK OF PROCEEDĠNGS, faruk alaaddinoğlu, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.727-742, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Paradigma Yayınları
  • City: Çanakkale
  • Page Numbers: pp.727-742
  • Editors: faruk alaaddinoğlu, Editor

Abstract

ÖZET

Kalite insanların, yaĢantısının ya da herhangi bir nesnenin, diğerlerinden ayırt edici olan

üstün niteliklerini bildirir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948 yılında sağlığı yalnız insanların

fizyolojik rahatsızlığı olarak değil de, fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tam bir iyilik hali

olarak tanımlamıĢtır. Tam iyilik halinin ne olduğuna iliĢkin yapılan tanımlama çalıĢmaları

yaĢam kalitesi kavramını ortaya çıkarmıĢtır. YaĢam kalitesi üzerine çalıĢma yapan uzmanlar,

yaĢam kalitesi sağlama konusunda egzersiz ve değerlendirme rolünün önemli bir yer

tuttuğunu belirtmektedirler. Katılımcıların düzenli yaptıkları fiziksel aktiviteler ile entelektüel,

sosyal, ruhsal, fizyolojik ve psikolojik iyi oluĢlar geliĢtirilmeye yönelik çalıĢmalardır. Fiziksel

aktiviteler, doğru seçildiğinde sosyal ve psikolojik değiĢkenler ile etkileĢime geçerek kiĢilerin

yaĢam kalitesini artırabilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, Van ilinde bazı özel spor

salonlarında spor yapan bireylerinyaĢam kalite düzeylerini araĢtırmaktır. ÇalıĢmanın

örneklem grubu Van ilinde özel spor salonlarında fitness, vücut geliĢtirme, plates ve crossfit

aktivitelerine katılan 40 erkek ve 40 kadın toplam 80yetiĢkinden oluĢmaktadır. AraĢtırma

grubuna WHO‟nun (1998) geliĢtirdiği 23 madde ve 5 alt boyuttan oluĢan YaĢam Kalitesi

Ölçeği “World HealthOrganizationQuality of Life (WHOQOL-BREF)” kullanılmıĢtır.Ölçek,

Fiziksel Kalite (3 madde), Psikolojik Kalite (5 madde), Sosyal Kalite (3 madde), Çevresel

Kalite (6 madde), Bağımsızlık Kalitesi (6 madde) olmak üzere beĢ alt baĢlıktan oluĢmaktadır.

AraĢtırmada kullanılan ölçeklerin her birinde aralıklı ölçüm düzeyi olarak kabul edilen 5‟li

Likert Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalıĢması Sevil (2015)

tarafından yapılmıĢtır.Verilerin analizleri için, SPSS paket programı kullanılırken, normaliti

testi yapılmıĢtır. Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için araĢtırmada, independentt

test yöntemi ve tanımlayıcı istatistik metotları kullanıldı. Katılımcılar erkeklerde yaĢ

(30,20±7,28) ve kadınlarda yaĢ (29,40±6,36) ortalamaları ve standart sapmaları

bulunmuĢtur. ÇalıĢmada kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur.P˂ 0,05

Anahtar Kelimeler: YaĢam, Spor, Kalite