NATURE-INDUCED DISASTER POTENTIAL OF VAN PROVINCE ON THE BASIS OF URBAN RESISTANCE


Mutlu S., Sağlam Selçuk A., Kul A. Ö., Selçuk L.

VAN’IN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.61-62

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-62
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: Effective risk mitigation planning is a known important factor in minimizing the impact of natural events. In recent years, the basis of the risk reduction plans that have been implemented in all countries is integrated natural hazard maps and analyses. Therefore, urban resilience and sustainability will be possible by preparing and implementing hazard and risk maps. Van Province has been exposed to 48 earthquakes, 330 floods/floods, 275, mass movement and 37 avalanches. Since Van Province is located on important tectonic structures, large earthquakes have occurred in historical and instrumental periods and caused loss of life and property. When the distribution of flood/flood-induced disaster events in Turkey on the basis of districts is examined, Erciş District ranks high with the number of incidents ranging from 50-75 and the number of disaster victims ranging from 750-990. Landslide incident is seen in Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar and Özalp districts, especially in Çatak, Bahçesaray and Başkale districts. When we look at the distribution of Rock Fall disaster events in Turkey on the basis of provinces, Van Province is in the fourth group with the number of events ranging between 50-100. It is known that there were 37 avalanche events between 1979 and 2022 and that there were 115 disaster victims and 41 lives lost in these events. In this study, a summary evaluation of the hazard assessments of nature-induced disasters such as earthquakes, mass movements (landslides, rock falls), floods-floods and avalanches that have occurred in Van Province from past to present is presented. These and similar studies will make a significant contribution to researchers working in different fields in the urban development and sustainability of our region and province. 

Özet: Etkili bir risk azaltma planlaması doğa olaylarının etkisinin minimize edilmesinde bilinen önemli bir faktördür. Son yıllarda, tüm ülkelerde uygulanmaya başlanan risk azaltma planlarının temelini, bütünleşik doğal tehlike haritaları ve analizleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla kentsel dirençlilik ve sürdürülebilirlik, tehlike ve risk haritalarının hazırlanarak uygulamaya konulması ile mümkün olacaktır. Van İli, 48 deprem, 330 sel/taşkın, 275, kütle hareketi ve 37 çığ kaynaklı afetlere maruz kalmıştır. Van İli, önemli tektonik yapılar üzerinde bulunduğundan dolayı, tarihsel ve aletsel dönemlerde büyük depremler meydana gelmiş olup can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Taşkın/sel kaynaklı afet olaylarının ilçeler bazında Türkiye’deki dağılımına bakıldığında, Erciş İlçesinin 50-75 arasında değişen olay sayısı ve 750-990 arasında değişen afetzede sayısı ile üst sıralarda yer almaktadır. Heyelan olayı, özellikle Çatak, Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde yoğun olmak üzere Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde görülmektedir. Kaya Düşmesi afet olaylarının iller bazında Türkiye’deki dağılımına bakıldığında, Van İlinin 50-100 arasında değişen olay sayısı ile dördüncü grupta yer almaktadır. 1979- 2022 yılları arasında 37 çığ olayı gerçekleştiği ve bu olaylarda 115 afetzede olduğu ve 41 can kaybı gerçekleştiği bilinmektedir. Bu çalışmada Van İlinde geçmişten günümüze meydana gelen deprem, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi), sel-taşkınlar ile çığ gibi doğa kaynaklı afetlerin tehlike değerlendirmelerinin özet bir değerlendirilmesi sunulmuştur. Söz konusu bu ve benzeri çalışmalar bölgemiz ve ilimizin kentsel gelişimi ve sürdürülebilirliğinde değişik alanlarda çalışan araştırmacılara önemli katkı sağlayacaktır.