The Concept of Death in Joyce?s Dubliners


Creative Commons License

Yıldız F.

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.8, ss.143-148, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.143-148

Özet

Özet
Ölüm kavramı felsefe ve sosyoloji bilim dallarının yanı sıra edebiyatın da tartıGma konusu olmuGtur. James Joyce ölüm temasını on beG kısa hikâyeden oluGan Dubliners adlı yapıtında oldukça yoğun bir Gekilde kullanmıGtır. Bu hikâyeler ölümün yanı sıra, ölümle özdeGleGtirilmiG rutin hayat tarzı ve maddi-manevi paralize olan karakterleri de ele almaktadır. Adı geçen temaların birçok hikâyede kullanılmıG olması, Dubliners?ı bu açıdan değerlendirmenin gerekliliği düGüncesini ortaya çıkarmıGtır. Bu çalıGma bu ihtiyacı karGılamak üzere hazırlanmıGtır.
Anahtar Sözcükler: Ölüm, rutin, paralize.

Abstract
The concept of „death? has been a common point in many disciplines such as philosophy, sociology and literature. James Joyce has applied this theme intensively in many stories of Dubliners. The stories also have common themes such as death, routine lifecycle, moral and material paralysis of some characters. The intensive application of aforementioned themes makes it necessary to evaluate Dubliners from this perspective. This study is prepared to meet such a need.
Key Words: Death, routine, paralysis.