MOBİL ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ‘HÜCRE VE BÖLÜNMELER’ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ


Güngör Kuş Ş., Çavuş H.

Uluslararası Van Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Van, Turkey, 22 - 24 September 2023, pp.149

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın özeti “Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin ‘Hücre ve Bölünmeler’ Konusundaki Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi” tezinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu çalışma 7.sınıf öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının fen bilimleri dersinde kullanımını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Van ilinin Tuşba ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulda yürütülmüştür. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmış ve nicel verileri ölçmek için “Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği (AGUTÖ)” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 25 programında analiz edilmiş ve araştırma sonuçlarına göre deney grubu öğrencilerinin mobil Artırılmış Gerçeklik (MAG) uygulama sonrasındaki akademik başarı son-test ile ön-test ve son-test puanları kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek bulunmuştur. Araştırmanın tutum ölçeğinin faktörlerine ait değerlere göre normalliğin sağlanamadığı gözlemlenmiş ve bu durumda non-parametrik testlerden olan Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin cinsiyete göre AG uygulamasına karşı tutumlarının “kullanma isteği” faktörünün sonuçlarına göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre AG tutumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Anket çalışması sorularından elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çoğunluğu mobil AG uygulamalarının; kendi öğrenmelerini kolaylaştırdığını, derste kullanılmasının gerekli olduğunu, ilgi çekici, eğlenceli, kullanımının kolay olduğunu ve kullanırken sıkılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışma ile gerekli araç-gereci bulunmayan dezavantajlı okullarındaki öğrenciler ile imkânı bulunan okullardaki öğrenciler arasındaki fırsat eşitliği sağlanarak, dezavantajlı okullardaki öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: artırılmış gerçeklik, mobil artırılmış gerçeklik uygulamaları, fen

bilimleri