Yaş Şeker Pancarı Posası Silajının Arpa Yerine Kullanımının Koyunlarda Duodenuma Geçen Toplam Protein Üzerine Etkisi: I. Besin Madde Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Sentezi


Creative Commons License

Aldemir R. , KARSLI M. A.

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.23, ss.89-98, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 23
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.89-98

Özet

Bu çalışma, %8 oranında buğday kepeği katılarak hazırlanmış yaş şeker pancarı posası silajının (YŞPPS), değişen oranlarda arpa yerine kullanımının, besin madde tüketimi, sindirim miktarları, duodenuma geçen toplam protein ve bazı protein fraksiyonları ile bazı rumen fermentasyon parametreleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla arpanın sağladığı enerji yerine %0 (kontrol), %30, %70 ve %100 YŞPP silajı kullanılarak izokalorik ve izonitrojenik 4 farklı rasyon hazırlandı. Hazırlanan bu rasyonlar rumen ve duodenum konülü takılmış 4 adet Kıvırcık x Morkaraman melezi erkek toklulara, 4x4 Latin Kare deneme desenine göre yedirildi. Deneme 20 günlük yemlere alıştırma döneminden sonra, 16 günden oluşan 4 periyot halinde yürütüldü. Hayvanların besin madde tüketim miktarları, sindirim oranları, duadenuma geçen toplam ham protein (HP) miktarı ile toplam HP’ni oluşturan HP fraksiyonlarının miktar ve oranları belirlendi. Rumen fermentasyon parametrelerinden rumen pH’sı ve amonyak düzeyleri de belirlendi. Günlük tüketilen kuru madde miktarı, total KM, OM ve HP sindirim değerleri en yüksek %70 YŞPP, en düşük ise %100 YŞPPS grubunda elde edildi (P>0.05). En yüksek ve en düşük total KM, OM ve HP sindirim değerleri sırasıyla; 1157.15-920.71; 1098.61-868.02 ve 161.74-114.49 g/gün olarak hesaplandı (P>0.05). En yüksek NDF ve ADF sindirim değerleri %70 YŞPPS grupta gözlemlenirken en düşük NDF ve ADF sindirim değerleri kontrol grubunda bulundu. Duodenuma geçen total HP (130.09 g/gün) ve mikrobiyal HP (101.60 g/gün) bakımından da en yüksek değerler %70 YŞPPS grubunda, en düşük total HP (104.14 g/gün) ve mikrobiyal HP (81.91 g/gün) değerler ise %30 YŞPPS grubunda elde edilmiştir. Mikrobiyal protein sentez etkinliği (MPSE) kontrol, %30 YŞPPS, %70 YŞPPS ve %100 YŞPP değerleri sırasıyla; 10.13, 8.37, 9.54 ve 12.06 gMP/100g OMGRS olarak gerçekleşmiştir (P>0.05). Rumen NH3-N düzeyleri kontrol grubunda düşük, %30 YŞPP grubunda ise yüksek oranda tespit edilmiştir (P>0.05). Rumen pH düzeyleri ise kontrol grubunda en düşük (5.70) düzeyde olmasına rağmen genel olarak ruminantlar için istenilen fizyolojik sınırlarda kalmıştır. Sonuç olarak, besin maddelerinin (KM, OM, HP, NDF, ADF) tüketim ve sindirim değerleri, duodenuma geçen total ve mikrobiyal HP miktarları baz alındığında, ruminant rasyonlarında arpanın sağladığı enerjinin %70’inin yerine, buğday kepeği ile hazırlanmış, YŞPP silajının rahatlıkla kullanılabileceği, bir miktar verim kaybı dikkate alınmadığı takdirde ise arpanın sağladığı enerjinin %100 YŞPP silajı ile ikame edilebileceği sonucuna varılmıştır. 

The objectives of this study was to evaluate the effects of substituting barley with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing 8% wheat bran at differing levels on feed intake, digestibility, total crude protein (CP) entering into duodenum and some protein fractions and some rumen fermentation parameters. To achieve this objective, four isocaloric and iso- nitrogenous diets were prepared by substituting barley energy with wet sugar beet pulp silage (WSBPS) at 0% (control), 30% (30% WSBPS), 70% (70% WSBPS) and 100% (100% WSBPS). These diets were fed to 4 ruminally and duodenually cannulated Kıvırcık x Morkaraman crossbred lambs within 4x4 Latin Square design. Experiment was carried out as 4 periods consisting of 16 days after 20 days of adaptation period. Amounts of nutrient consumed, percentage of nutrient digestibility, amount of total CP entering into duodenum and its fractions were determined. Rumen fermentation parameter such as rumen pH and ammonia-N levels were determined. Daily dry matter intake, total DM, OM and CP digestibilities were highest in sheep fed 70% WSBPS and lowest in sheep fed 100% WSBPS (P>0.05). The highest and lowest amount of total DM, OM and CP digested were 1157.15-920.71; 1098.61-868.02 and 161.74-114.49 g/d, respectively (P>0.05). The highest NDF and ADF digestibilities were observed with 70% WSBPS, the lowest NDF and ADF digestibilities were observed with control group. Total crude protein (CP) entering into duodenum (130.09 g/d) and microbial HP(101.60 g/d) were the highest in sheep fed 70% WSBPS and total crude protein (CP) entering into duodenum (104.14 g/d) and microbial CP (81.91 g/d) were lowest in sheep fed 30% WSBPS. Efficiency of microbial protein synthesis were 10.13, 8.37, 9.54 and 12.06 gMP/100g OMTDR for control, 30% WSPS, 70% WSBPS and 100% WSPS, respectively (P>0.05). Ruminal NH3-N levels were low in control group but high in 30% WSBPS group (P>0.05). Even though ruminal pH level was lowest in control group (5.7), they were generally in normal physiological range for ruminant animals. In conclusion, it can be concluded that energy coming from barley can be substituted with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing wheat bran up to 70% and can even be substituted with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing wheat bran up to 100% if some production loss is neglected.