Serum Immunoglobulin and Nitric Oxide Levels in Calves with Arthritis and Omphalitis


Creative Commons License

Kayıkcı C., Gençcelep M., Karasu A., Özkan C., Aslan L., Sancak T.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1-5, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Omphalitis and arthritis are diseases that are frequently encountered in calves and cause serious economic losses. In this study, it was aimed to determine serum immunoglobulin and NO levels in calves with omphalitis and arthritis and to examine the changes in these parameters compared to healthy calves. The animal material of this study consisted of calves with arthritis (n=20) and omphalitis (n=20) and calves (control group n=15) with clinically healthy from Van region. Clinical and radiological examinations were carried out, and blood samples were collected. Immunoglobulin A (IgA), immunoglobulin M (IgM), immunoglobulin G (IgG), gamma-glutamyl transferase (GGT) and nitric oxide (NO) levels were determined by ELISA. In our study, mean blood serum IgA, IgM, IgG, GGT, and NO levels of calves with arthritis were found to be 0.55 mg/ml, 4.63 mg/ml, 4.33 mg/ml, 29.63 ng/ml, and 624.1 μmol/l, respectively. Mean blood serum IgA, IgM, IgG, GGT and NO levels of calves with omphalitis were 0.52 mg/ml, 4.39 mg/ml, 2.04 mg/ml, 28.51 ng/ml, 538.75 μmol/L respectively. In conclusion, no significant statistical difference was observed between serum IgA, IgM, IgG, and GGT levels of animals diagnos ed with omphalitis and arthritis. While in the omphalitis group, no statistical significance was observed for the NO serum levels, a statistical significance was present in the arthritis group.

Omfalitis ve artritis buzağılarda sıklıkla karşılaşılan ve ciddi ekonomik kayıplara sebep olan hastalıklardandır. Bu çalışmada omfalitisli ve artiritisli buzağılarda serum immünoglobulin ve NO düzeylerinin belirlenmesi ve sağlıklı buzağılara göre bu parametrelerdeki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın hayvan materyalini Van ili ve çevresinden sağlanan 20 artritisli ve 20 omfalitisli değişik ırk, yaş ve cinsiyette buzağı (çalışma grubu) ile klinik olarak sağlıklı 15 buzağı (kontrol grubu) oluşturmuştur. Hayvanların klinik ve radyolojik muayeneleri yapılarak kan örnekleri toplandı. Kan örneklerinden, immünoglobulin A (IgA), immünoglobulin M (IgM), immünoglobulin G (IgG), gama glutamil transferaz (GGT) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ELİSA cihazı ile tespit edildi. Çalışmamızda artritisli buzağıların ortalama kan serum IgA, IgM, IgG, GGT ve NO seviyeleri sırasıyla 0.55 mg/ml, 4.63 mg/ml, 4.33 mg/ml, 29.63 ng/ml, 624.1 μmol/L olarak bulunmuştur. Omfalitisli buzağıların ortalama kan serum IgA, IgM, IgG, GGT ve NO seviyeleri sırasıyla 0.52 mg/ml, 4.39 mg/ml, 2.04 mg/ml, 28.51 ng/ml, 538.75 μmol/L olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, omfalitis ve artritis tanısı konan hayvanların serum IgA, IgM, IgG ve GGT seviyelerinde istatistiki olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Serum NO seviyelerinde ise omfalitis grubunda istatistiki olarak anlamlı bir fark gözlemlenmezken, artritis grubunda anlamlı bir fark gözlemlenmiştir.