THE EVALUATION OF SEGMANTED PATELLA ANOMALIES OBTAINED IN ADULT INDIVIDUALS IN VAN CASTLE MOUND POPULATION


Buru E., Özbulut Z., Gözil R., Konyar E.

The Journal Of Academic Social Science/ASOS, no.122, pp.207-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Patella is the largest sesamoid bone in our body. The patella bone is located at the distal end of the femur. It contributes to the knee joint with the help of muscles. This study was conducted to reveal the effects of comminuted patella anomalies on the daily and accupational activities of individuals. In this context, vastus notch, bipartite, very rare atypical patella variations and very rare duplicate patella were evaluted. In the study, 60 adult individuals from the necropolis dating from the last phase of the Middle ages to the early stages of the Modern Ages between 2013-2016 in the Van Castle Mound were excavated in terms of segmanted patella anomalies. 54 individuals with at least one patella bone in the population were evaluated. Considering at the gender distribution of the individual sexamined, 35 (64.81%) of them are male and 19 (35.19%) of them are female with segmanted patella anomalies. A total of 96 patella bones, 63 belonging to male individuals and 33 belonging to female individuals, were taken into consideration without making right-left discrimination. Among the segmented patella anomalies, vastus notch in 27 patellae, a structure that could be bipatite in 1 patella, and atypical patella variation in 2 patellae were found.

Patella vücudumuzda yer alan en büyük sesamoid kemiktir. Patella kemiği; femur’un distal ucunda yer almaktadır. Kaslar yardımıyla diz eklemine katkı sağlamaktadır. Bu çalışma parçalı patella anomalilerinin bireylerin günlük ve mesleki aktiviteleri üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda parçalı patella anomalileri içerisinde yeralan vastus noctch (çentik), bipartite, çok nadir tipik olmayan patella anomalileri ve çok nadir çift patella oluşumları değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada, Van Kalesi Höyüğü’nden Ortaçağ’ın son evresinden başlayarak Yakınçağ’ın ilk evrelerine tarihlendirilen mezarlık alanından 2013-2016 yılları arasında çıkarılan 60 erişkin çalışma kapsamında incelenmiştir. Toplamda en az bir patella kemiği olan 54 birey değerlendirmeye alınmıştır. Bireylerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, 35 (%64,81)’i erkek ve 19 (%35,19)’u kadın bireyden oluşmaktadır. Sağ-sol ayrımı yapılmaksızın erkek bireylere ait 63 ve kadın bireylere ait 33 olmak üzere toplam 96 patella kemiği değerlendirmeye alınmıştır. Parçalı patella anomalileri içerisinde 27 patella’da vastus çentiği, 1 patella’da bipartite olabilecek bir yapıya ve 2 patella’da tipik olmayan patella varyasyonuna rastlanılmıştır.