The Relationship Between Depression, Anxiety, Stress Level, COVID-19 Fear with Socio-Demographic Characteristics of Pregnant Women: Descriptive Research


Creative Commons License

Sarıboğa Y., Sir Ö., Ataş S., Demir Gökmen B.

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS –II, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this research was conducted to determine the relationship between the fear of covid-19 with the depression, anxiety, stress level of pregnant women in the perinatology service.Material and Methods: The research was descriptive and cross-sectional and conducted between July and October 2021. The study was carried out on 209 pregnant women who applied to an educational and research hospital. "Pregnant information Questionnaire", " Depression Anxiety Stress Scales " and " Covid-19 Fear Scale " were used in data collection. Analysis of the data used number, percentage, average, standard deviation, Independent t-test, Mann Whitney U-test, one-way Anova, Kruskall Wallis and Correlation test. Results: It was found that the mean age of pregnant women was 27.70 ± 5.51, mean week of gestation was 27.31±9.92, 37.8% were in the age range of 24-28, 37.8% had less income, 22% was determined that he had a secondary school education. It was stated that 74.6% of the pregnant women did not work, 59.3% of them were nuclear families, 67.9% of them had a planned pregnancy and the majority of the participants (74.6%) did not have covid-19. It was determined that 12% of the pregnant women had four pregnancies, 62.7% were in the third trimester and 29.7% had a child. A statistically significant difference was found between the Covid-19 Fear Scale and the number of pregnancies and children (p<0.05). A statistically significant difference was found between the Anxiety, Depression and Stress Scale and age, income level and planned pregnancy (p<0.05). A positive correlation was found between anxiety and Covid-19 Fear Scale scores (r = 0.224, p<0.05). Conclusion: Increasing fear of covid-19 in pregnant women increases the level of anxiety. In order to reduce anxiety in pregnant women, it is recommended that information about coronavirus be given by the healthcare team members following the pregnant women.

Amaç: Bu araştırma perinatoloji servisinde yatan gebelerin depresyon, anksiyete, stres düzeyinin covid-19 korkusu ile ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, Temmuz-Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran 209 gebe üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Gebe Bilgi Formu”, “Kovid-19 Korkusu Ölçeği”, “Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Bağımsız grup t testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskall Wallis ve Korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin yaş ortalamasının 27,70 ±5,51, gebelik haftasının ortalaması 27,31±9,92, %37,8’inin 24-28 yaş aralığında olduğu, %37,8’sinin gelirinin giderinden az olduğu, %22’sinin ortaokul düzeyde eğitim aldığı tespit edilmiştir. Gebelerin %74,6’sının çalışmadığını, %59,3’nün çekirdek aile olduğu, %67,9’nun gebeliğinin planlı olduğu ve katılımcıların çoğunluğu (%74,6) covid-19 geçirmediğini belirtmiştir. Gebelerin %12’nin dört gebelik geçirdiği, %62,7’sinin 3.trimesterde olduğu ve %29,7’sinin bir çocuk sahibi olduğu saptanmıştır. Covid-19 Korkusu Ölçeği ile gebelik ve çocuk sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Anksiyete, Depresyon ve Stres Ölçeği ile yaş, gelir düzeyi ve planlı gebelik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Anksiyete ile Covid-19 Korkusu Ölçeği puanları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır (r = 0.224, p<0.05). Sonuç: Gebelerin covid-19 korkusunun artması anksiyete düzeyini artırmaktadır. Gebelerdeki anksiyeteyi azaltmak için koronavirüsle ilgili bilgilendirmelerin gebeleri takip eden sağlık ekibi elemanları tarafından verilmesi önerilmektedir.