SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Coşkun M. K.

9 th Internatıonal Congress On Socıal Scıences – Humanıtıes And Educatıon, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.478

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.478
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İyi, kötü, doğru, fazilet, hakikat ve gerçeklik gibi değişik başlıklar altında belirtilen değerler; kişilerarası ilişkileri düzenleyen, koruyan, geliştiren ve felsefi anlamda olması gereken unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda değerler, toplumların bireyleri tarafından benimsenen ve süreklilik gösteren normatif yargılardır. Eğitimin temel hedeflerinden biri, toplumun ortak değerlerini yeni nesillere aktarmak ve değişen değerlerin yerine uygun olan yeni değerleri koymak ve öğretmektir. Bu şekilde eğitim sürecinde benimsenen değerler bireylerin bilgi ve yaşam deneyimlerini arttırarak iyi tercih yapma alışkanlığını kazandırarak bireyleri gerçek hayata karşı hazırlamış olur. Eğitim sürecinde bireylere kazandırılan sorumluluk duygusu bireylerin karşılaşmış olduğu herhangi bir olumsuz durum karşısında neyi ne şekilde yapmaları gerektiğini de onlara en doğru şekilde öğretmiş olur. Bu nedenle hayat boyu öğrenme sürecinde öğrenenlere milli ve manevi değerlerin kazanılması bireylerde güçlü bir motivasyon yaratmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersinde, drama etkinlikleriyle gerçekleştirilen değerler eğitimi uygulamanın değerlendirmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri uygulama öncesi ve uygulama sonrasında yapılan yarı yapılan görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile kod ve kategorilere ayrılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan kodlar ve temalar arasındaki ilişkiler yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler dersinde drama etkinlikleriyle gerçekleştirilen değer eğitimi uygulamalarının öğrencilerin değerleri içselleştirmede önemli katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır